Stiri pentru proiect - Aberaţii cu minuni şi sfinţi Mă...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Aberaţii cu minuni şi sfinţi Mă uit cu uimire la televizor, din păcate pe antena 1, că nu ştiu unde e telecomanda şi mi-e lene să o caut. Reportaj de la peştera sfântului Andrei, unde se vor strânge jdemii de popor ca să îl sărbătorească pe respectivul sfânt, pentru că, nu-i aşa, dacă nu avem credinţă suntem pierduţi, după cum zice un nene hotărât. După care urmează duma maximă, dată de imbecilul care vorbeşte în background. “La peştera sfântului andrei s-au petrecut în ultimii ani foarte multe minuni şi vindecări miraculoase.” Frate, cât de cretin să fii să spui asta? Biserica însăşi are nişte reguli draconice pentru a aproba aceste “miracole”. Nu mai vorbim de vindecări, pe care marea majoritate a religiilor care se respectă le resping în mod oficial. Cum poţi tu reporter, să induci lumea în eroare, răspândind o minciună sfruntată, doar pentru a-ţi umple spaţiul de emisie? Câte miracole şi vindecări miraculoase a filmat şi justificat a-ţi umple spaţiul de emisie?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Stiri pentru proiect - Aberaţii cu minuni şi sfinţi Mă...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online