{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

are171a-lecture-notes-p64-70

are171a-lecture-notes-p64-70 - mer’/0a 9 m...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mer’ /0a 9 m fléfné/flisrf in”? fl/‘Vé/ /[’/¢fl/}7) C69 (Wgaém mi in / alflc'bn‘um) “Fa. Empwéima-c («'4 4559.; Mont/y /f$5) > M ”Fact ‘MMM‘VM‘Q/I'a wwsL LE \MMEdW/Qaul (I; “g ILtcltVljwdfldgel mefiv val)“; 3C- wfimwk “ {€0.qu W (9 a:z'19rt'\4m mam: +69)! % WM wwMfifi< ,‘s Alwyn/472: 44:15“! 3‘64 [oéW/hny [9% nan/(“Mg //;9 M161 éflWflymqu ”fickfiéfiSB aw! Aowzmaii pfimafis flamflmj a} 3/4; wélrgw “95.3 fl/ow dmrxé/m 6. W War/749 //’0 (waging? / a 404:9; “Q“ h" Vtfit [6 risl/ 43614 (diam/X 4241/2/11 7% WM/Afflm”/’74Aé) (fwfl a #996749»: “/-—a” 2m +£c WW: 4%?! {20941; ”a: . 7Z4? W FNJ'Cb/Ibo will 2W WM Malay” 1:02,, ) ; A 5(a) + (#94 mm?” M491 51am [WI Jot/f4 #72,, XL: m . W GE" is We. Var/W d3 "1% [a “$54? rah/441] G79?“ [5 #1 [/“fi/ifiwlc [if ’/Z: (Ma/g h; Ignaz-14 //Q N 91434441] W QM 75 Vii! (WM/EH44; (if Wig; (’gfiféf/ NW MJM WM“ flef-tv‘i"m. We W ”’ka 51¢) 742/; a (gm/3].} 59¢, Jaii’a‘X-IWS Kiri/95% IVY/619114 ¥0 4 Ma’ W #1595931 In 7% «A. 5&9 £999 fil ”I'M 9:9 9-: 9 #91. E71113 I3 +54. Stump-e ) "Cap/‘44] Ann! paw; ,4 77.9.”), Ma MM,M'E2u1'/J«I'uu¢ “MAM QMJIAH‘MI p"- Qisk’” ngopEWmmu Sq)! "If; «3554/9512 (fit/\Nm‘fiém. &e 4/» (114/,[ Am Tad Fez/nor]: W./o-fm.£ nI/H'WZ/y Uané/r's AEc/ 594'; mowrrublBLg/J. j Wmne/ i5 page flag/“1141454 1% may MAM ur/t ”SQ (m) 4: M) 3 5? [4 M63 +Q:i,m}wéf(é’m§7 = 15/41) “5/?” “WW w" "P A 4 4c: fl/mfi Jfééum7éu§ 7% 51444/mjaéw'zsvééa fun/12f, {2’ I ’/ a? ff? ._.’ 49[Qz'62°1 +[l‘413Lc-M7' + A 4(/~4\0';,:] ‘” Q ~——-' wW , ,qko’gm ‘ W (a ‘g _ l. a. " 1 ‘ c - I/L ..:~~ is t ‘ (3M4 W {gut/(km rufi, , v}, (4 W.) :1‘1$% g1"; > 7E4} mam LL“. We, wBH Me. +314! ”MAW: :‘n a "(V1217 may, in (fivl/‘é/MMJ *1“; MM“ VAL/a: 126““; ha 1%. [5 444% {m 24») 90 a is 1% «must; flumwfl—Qx arm-,1 5" ”4,2,4 “4:.ng [a 0 M e Zuifi/I‘er‘u m » Evaguufi M £1“qu {2445 M ezulllbw‘um @714 30M Jag/Q) 3‘ 2’ '5' 1?: MW ’T’é"/:0 4:) / 41X 4- 6 M 101/2 ,1 4a. cry-Q“ “affix/W” ‘56”? [”113 ”“231 ‘ “:27”: ‘ M We 4&4)? Zjéflbfi¥tdff~gm if} M! I/Qr'é‘ 0'9 {4L rst-P¢~/44r" Fadea‘C-[j 00 Hem! : 5(a) - we“) A (STEP/Jog (52%.. 623/6?” . 7' 7%; 3; 1% s/ope 016% emwmd' 56’?! a} 1% mmlcc$1oor~twéflapw$+ #19414 n y“) 61/ / 03 1n ebui/I‘LWHM)% Slope ”(3M 6%im-(xaw k’fqzjud «£0 7% 5/0944 0'; Jot: {fivfifiafl [Mn/36*? [Am {See ”£0 )4 @>; Era-3 mu WE . [GTM’ ;>/G"M '- GM Solve “Qt EMLX.’ EMA-£08m} : (54313-4253 (§*'¢;\ 9133372; W 6",“ rm , 2. :, , \ « 4‘ 6H“ mug-“'3‘“? J.“ K ( mu“! ”5:; L 7 ’QPEM + P‘s-UN» on: *~ 3/22): 50me + EKeW‘BG‘I-‘q “£(Em33ét <2 Ly marks HEM—{H (L; me! MHWYIWQS ed" '5; film. Latin-vs 5/2,) = R: Mama» 9,...) gm “W “V“"Z'W/ -g/m «wt M ‘ I um v WC EOXMX afid Pf: Jay/.44; I T7413 Pzwkqv‘fiz’fl 'ri‘. mem flj Vial Cbfit-‘t! 62:56“; Pm} My“ ”7644/ @144 % gétew‘vit’] “mmaétf [41146 (wv/fi‘ (’2;,‘7/¢/ Maggiéml/Iitgi (.11 (Mée {aim/m¢z/ as c» mi fig!» s/{L mfiuiwa/vafif a; (Expetaé’c/§ rcwzurm an M/ arr-M4 2'5 % Wk" AF“ ”5% PI”; 4 NHL (fNM‘M “4- 774 Md ywmimm 3s “7% [pf/26 afr/t/c > Wm ”$9th L)» “’3‘! wammhij‘fiv 3"; WC: é: , L (IfHD/V) kvw'm/off} VLQ Prim 0C rig): 75 7'14 (“glpyzsgtrwdt 44491:?! lift Viki—”€14 but? “Paw?“ W9,“ L4 o’Mz'c/ "‘ “Jug" 4*" E ‘ “M k, 4'" w, 2.2., 46:, WW a" rd: Emmy» pp. [Mm m 7 “MB (we! 31% 5P2: @461 ..__., cm W36 E? Y “#335313 j w“ / ff, 5% secAm/J. 93' +12 +¢x{— ‘ iumremmg/ m 5H4»! £3; g {7:11 is £136.)!“ {/z“): C® ”5 2 .3211 "‘ Wm\ ~n 073? \/( QM \ M Ami 5554mm: {(2 «inn/amt in 4 H2437“ 294:4th (WP/V11 I of.) M “ff; warnfm ' [,//z/,,,)/1/M EL 7' 2F ‘4' £fl2m\“eFJ//}£ 4.. {4‘ EI'NA/(O)E4) W 3;», .4 WJM :MJuqu‘» mm a; .2; a my“ mum. '71: ~54 M {5.556% [as a 2m Sen/a 5M4 ‘nzy (awm/rg..mcfr 1‘50: H's; mam #Jv» pf / ,‘5é ,‘5. ‘Q. [Naked/2&0 key/a M5943 Mira: m: Hde Woegx / Mtrnyymudrvbl low}; 1; W4, b/ktnjkldfi‘ “ {{N4‘OIM Mm, 421‘ /t1~r"/*6//‘fl 4975 A $04) W/ Ar?!) Q/Ac‘e */£c (WM/«Mag $11- a VA-mggm Umw'agvé‘ 4;“;st :“f/IG/f If AZ; vmfaudc {Ago/{4f (“Pm 2: 5"; .w :é—z A I) A6979 14.13% mmrt WASL gm ‘Afl MM éz‘lfflmvfcé/xb 5mm cWMEAqu MAJ“ 744”“ 6'; may £3 7/1/4344? ‘f‘lfm An!) all/e W'fg Mfg [95‘ f)§[ “Mm“ jzég mum {étfif/‘XxM/fi/I’lfl fimwt (fimeIkb-WM 5 5 MW? //‘“ v‘" ‘ngfin-v‘r Qt. (“V/1;!“ :4 M fin" W . W4 MIQWYZVLJKt "ng FNW‘IMM @[KMS~2¢ 3/3; 594% 34¢“!HK MW WM 49 Ada/M n31, MMM'MJ-Q/eb 4‘st 44¢ W5 MMLQF rislc Wmhlx, war-t lw// . ”MAJ“ MHKM/ap ‘ Ir“ “4% «)4 RAM aw: MM/c-ALWMWI 2/ “5/" / m1”) ML L9 WW” E/£M§~(25: 6A AJJ!¥7#'«“lp ‘I/{l lée/ctt/ff‘P/ta we, mm in New 4o 44 M‘l/mj 4o hall ‘4. if; a 3,50% ‘5; 4/ MC 52/ 4 b} m”! 7 Wkk «Wop MmMAAQ fin/J pp {Efflfldjfi \XQ #Wnné/ /M. HQ}; m 74 (WP/V7 A/Vgozrjé fie 5/95” 40"; mt 7/46 ”was, ngZu¢M~Avé arr/«(é MGM/"V fie finfr/J/I’LMJ [me ("fl/"O mm" 7% (WW/’7 gun/M47257 Men/£4.44 [me (5/774) 4,, gfl/zmw 7% 7M Hose/i “/47er 774% ammcé/fw 7%: #{f/Wdfl / WMMM rigé 5» 5974 «7‘ “Wk in parka/(@7147 ("MA Writ?! ”ch M 7% MI 747%: jfiAJaa/aéowq-Aba Lr nvmma/M [94:] 6’77) M45 M (WP/VI SMLAMAM r/lcé m Wmvé jaw/M 4.9 Via rEsL in +6 MMW/wml MD £91113! mfii‘ffié’fi ‘ QM”) ffiMWL~7M4444fl [mt me > , \ . a: @“Ibéfflam Q ”Opp/{L 5P2: MES:[;> 79rd! upyéflMa-Lg ruL m #41 WM 52% [:77 3 2 m3 mflm QM/ Mam/LL)” 0H7 JKTL/{c V Mgr/1W ”BC, 54,) Gem—7.10) IL will/az—Qvlo‘Vo, y'fimmg 55’me MA». as: m 7,, .1 :3 M Pal! Q“ [370 TM (L:- ‘ ’17 @MM' M7 07? P.<L7 @M‘Lg ”LC/s P m“ cm: me)— 2 + 502“» P:- (q, 3m: :zw a—JEM-PJ/Br I” “Ta “74/ (57+ P PWM MMW PWMWoM/ a we“ (”"33” 322%?“ $7227 I? + Eme\7QF gm rd: TM ‘11 fin: ,s .9 p : ' kw m P C193 er: 47 EPQ GP 5(2’3’” fir: .f» #2 >< ##CHMIA o-Cn‘sL in ”70 M 4‘4 pNHvbo ”oh 6}." r: \4 s nerd 70)“) GPM/f'“ (S at; We [W ,3 m «4 m/wmmma, We.) V‘wF yéagjL/f "m new/4f Max:117} msé “far/‘67:: £14m/ W: «(10173 L): M M "“4/47'9/C, “Mammal /0,9,5Z 20/291144; AVE @410”? @ W W a 1444pr 1w pf ,3L7WW/ 742%“, ng‘w ”444;: “1/74 (’fl/J/fl M/ flflyh/M . We («2% wry/QM {draw a; 75m , (a) $864440“? ”MM [fine (4297‘ F4 @474/4’7MAJALI) SEA 9 MAW even/4 finial m’// A? ”rhea/In 71%»; [74 . I’l‘jé‘fié'uj‘ét/ {‘4}? mp MVZHYW 74/]; ¢x4¢.~/? at! 4 5791/ [1 Ah; r31 EK/Zflf/(L. 5W MMJ’fl? Sec/«4,6 ”45a [~242- area 9M L. E}: «:2: ~'~—~o ms 4. H:f4 Wiwu Aw NW @535!— Aév th/fiamfie/m fl‘éft @WWA mm!“ [m a, w‘VsLfi—aefj‘uyh-J ru‘z 4,49 raw/mm [5.6, vlach/li hula achP/ M vac lbw/NAM «294‘: am\ Wow“ ‘13 m 7%: S’ML. g9 % SVML renew: 7%;74422/6 m" 4596! refit/m! 14/ #4ch W/ viz: Mn odwfl‘flégéf géié Adz: attfiflflf’ M oé-W/thj Md 7%; gym/[Inwm gm/ng/(e/rfléwéf, EMANHMJ‘ Vlfl «fawn-«4’ ‘45/«134/51 11 a jIIMfl «crfixw‘flonyrcvé AM (1 fl; 4, mkfl'é’ fl (2144,4431 fivflmmuwé Vfl KMA fulfil % Y‘ijw/ {wrecwét/ rfiwévta av” 41/40 A! fifimwr’c. 7 716 XML M: Vise 44ft? we a H“Mé¢4w £®4mfflfra [#ffi' {Sf {13‘ (VIP/q [MM ig ,4 W Agammlwm an 7&9?)th Chip/’7). #W n H 2/1 «W K 70 > f 12') S; karm‘f‘fiaé. ‘72:? A) Mm’mlemaéé 23-, A) 1 7:4“? (2,“ “71“ IMMLflg [14,15] (wt/«4W Mg, :m am) mzé #6 (WW (5034‘) -‘ P;— * WM-’“Pp)/: ’- 3, 1/123, + gag/r; = [HA-WP 4 amps; m! m4 my // Egg ,mm 12; .3 M4 Wm 5/16"} flag a VMfl/M gram 5'»; 5/3 Wm", \\ [pr M “Ha/J 7am! .«flP’ 45‘ ‘44”? 0e: 1 2k .434 W 5 24%” 7‘44 9,304 1343 fl . L————r"—+“ 6“ ;$ ;’MWM {ruff ’9‘“! A“ 572‘) ‘2': Ala“; 50mat ADM} ArM/idfi/y) m” ”000 ‘(0 a CIFMf’fl-VL, ”“395 QW find ‘1" EKQM + 2)) Zé/VZ‘ajg/sig J0; >> ev . A m A “a g“ 3—4; ’1 J? 5;. EflL‘LLQ] 1‘: (If!) PF +[EZ’PMB+£}/$£+ ii ~P‘f. ( / W 72.: 5 0‘: + "RM/s; + 2‘. (m mMu/MJ), WC 5-86 *f‘ofi'i/ fl“ 7» M}; (“74!“).ch {g 7% $4444 ,4; Vflw/t( l (,ka 13; if (.96 (“ohm PF.- o/éFCMLIL (£14.ch 544451 ”/53: ”ME. g /?p {52ng (gas?! n.4M4 % $044796) €13.) Lawfp AK is: 3W3 km 524M: “‘0 «44/3154 Wfihwr 1‘M, 124%!) via?“ Win (MW? Wwfq /}‘~: a?“ 35 th wuv‘é (‘1?M*w'4flad F; . mJt‘gkax‘Sm M/wa/l flaw +£e ref/Mm? ,L, ”ML! rm“ c/M W [flaw-P, a (mutant. “F‘pbwkw ark/:1 jun! 74: yea—M.» (m. memw ‘J “$chva. 72.54% {fa meyawm MV‘KI WM hf“ ,l'la’cfcfl 633W WW5 wm: v/«Hpflzm +20 = V/fiPm MA WM we}: ,sl‘ch + Wm “g“;ZSngL“; ? n . t .s IV o (SOLF W E St = S“ W 4» R 5L +133!“ ntrmLm Rik M)F2_vz21W.._.€ ‘ 75 a g ’ X 29w ”WP/7W6?) W ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}