geluidsniveaumeter - Geluidsniveaumeter Versie 2.1...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Geluidsniveaumeter AS3 practicum 2008-2009 1 Geluidsniveaumeter Versie 2.1 AS3practicum 17 maart 2009 Erik Steuten
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Geluidsniveaumeter AS3 practicum 2008-2009 2 Introductie Om een aantal van de schakelingen die we bij AS hebben bestudeerd, toe te passen, bouwen we een geluidsniveaumeter. Het geluid wordt gedetecteerd met een microfoon. Daarna wordt het geluid versterkt, de toppen worden gemeten en vertaald in een niveau. De microfoon Hiervoor gebruiken we een electret microfoon van Farnell. Het typenummer van de microfoon is: 1502742 . Zoek de datasheet op en druk deze af. Hoe moet je deze microfoon aansluiten?
Background image of page 2
Geluidsniveaumeter AS3 practicum 2008-2009 3 De versterkers Hiervoor worden beide versterkers uit de eerdere proeven van AS3 gebruikt. Q1 BC547B RB1 18k RB2 8.2k RE2 270 RC 470 Rload 10k Ck2 10u Ck1 10u CE 470u Vin V2 5 volt RE1 10 1 2 3 4 5 6 7 Fig.1 De eerste versterkertrap van de geluidsniveaumeter Op de plaats van Rload komt straks de tweede versterkertrap. Zie bijlage voor de aansluitgegevens van de BC547.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Page1 / 11

geluidsniveaumeter - Geluidsniveaumeter Versie 2.1...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online