Verslag proef3 - Anal oge Schakelingen 3 Verslag proef 3 De met PNP-transistor 1 Johan Langenberg Marco van Veen E104 24 februari 2009 189677

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Anal oge Schakelingen 3 Verslag proef 3: De transistorversterker met PNP-transistor 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Johan Langenberg 189677 [email protected] Marco van Veen 224980 [email protected] E104 24 februari 2009 Inhoudsopgave 2
Background image of page 2
1. Inleiding Dit document bevat het verslag van de transistorschakeling met de PNP-Versterker. Dit verslag bevat onderandere de theoretische werking van een versterker met een PNP-transistor, de schakeling waaraan gemeten wordt, de simulatie en de berekende waarden van de testschakeling. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. De Transistor De transistor is een van de belangrijkste halfgeleiders in de elektronica, de transistor is er vooral voor bedoeld om elektronische signalen te versterken of te schakelen en wordt vooral teruggevonden in computers en vele andere elektronische apparaten. Een transistor kan zelf geen stromen of spanningen opwekken maar alleen versterken. Tussen de basis en de emitter bevindt zich een overgangslaag(PN-laag) waar de doorlaatbaarheid voor stroom beïnvloed wordt door varierend potentiaalverschil tussen de basis en de emitter. Bij een toenemende spanning Ub gaat er een kleine stroom Ib in de basis van de transistor
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Page1 / 12

Verslag proef3 - Anal oge Schakelingen 3 Verslag proef 3 De met PNP-transistor 1 Johan Langenberg Marco van Veen E104 24 februari 2009 189677

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online