Verslag Proef 3 AS3 - AS 3 Practicum met een PN W...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AS 3 Practicum Wisselspanningsversterking met een PN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Wisselspannings versterking met een PNP Transistor Jonathan Lemaire & Nick Maas
Background image of page 2
Hogeschool van Klas: EVS104 Jonathan Lemaire (550584) Nick Maas (544104) Amsterdam Datum: 19-03-2009 [email protected] [email protected] Inhoud Wisselspannings versterking met een PNP Transistor Jonathan Lemaire & Nick Maas
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Figuur Testprint versterker Inleiding Voor het vak Analoge schakelingen zijn er door ons reeds een aantal proeven uitgevoerd, Hierdoor kunnen we de theorie met de praktijk vergelijken. Het onderstaande verslag gaat over de theorie en praktijk van een wisselspannings versterker met een PNP transistor. De transistor is de belangrijkste actieve halfgeleider en is in 1947 uitgevonden door John Bardeen, Walter Brattain en William Shockley, zij hebben daarvoor in 1956 de Nobelprijs voor natuurkunde kregen. De naam transistor is een samenvoeging van de Engelse woorden "transfer", Engels "transconductance", (overdracht) en "resistor" (weerstand) Er zijn twee basistypen transistors: de oorspronkelijke bipolaire transistor en de veldeffecttransistor (FET). De eerste wordt gestuurd door middel van een stroompje en de tweede door middel van een spanning. Door een kleine stuurstroom door de basis van een bipolaire transistor te sturen wordt de stroom tussen emitter en collector veranderd. Tussen emitter en collector kunnen grotere Wisselspannings versterking met een PNP Transistor Jonathan Lemaire & Nick Maas
Background image of page 4
stromen vloeien, die dus ook grotere elektrische vermogens kunnen leveren. De transistor
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Verslag Proef 3 AS3 - AS 3 Practicum met een PN W...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online