{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

opdracht2 - signaal te maken Daarom heb ik moeten...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opdracht 2 Fourrier Analyse Vraag 1: Vraag 2 en 3: zie labview bestand Vraag 4: Enkelfasig gelijkgericht signaal is de som van de dubbelfasig gelijkgericht signaal en het oorspronkelijke sinusvormig signaal, beide met de halve amplitude. Dit heb ik geprobeerd te maken in labview maar het is niet gelukt om de dubbelfasig geljkgericht
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: signaal te maken. Daarom heb ik moeten improviseren met het afkappen van de oorspronkelijke sinus. Maar ik kan wel de waarde uitrekenen van de eerste 10 harmonische en de dc-term. Het oorspronkelijke signaal met de halve amplitude is . Fourriercoefficient van Fourriercoefficient van Dit komt neer dat de reeks:...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}