opdracht2 - . ( ) 0 5cos 250t . Fourriercoefficient van A0...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opdracht 2 Fourrier Analyse Vraag 1: Vraag 2 en 3: zie labview bestand Vraag 4: Enkelfasig gelijkgericht signaal is de som van de dubbelfasig gelijkgericht signaal en het oorspronkelijke sinusvormig signaal, beide met de halve amplitude. Dit heb ik geprobeerd te maken in labview maar het is niet gelukt om de dubbelfasig geljkgericht signaal te maken. Daarom heb ik moeten improviseren met het afkappen van de oorspronkelijke sinus. Maar ik kan wel de waarde uitrekenen van de eerste 10 harmonische en de dc-term. Het oorspronkelijke signaal met de halve amplitude is
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . ( ) 0 5cos 250t . Fourriercoefficient van A0 = = * . = . A0 2A 2 0 5 0 32 Volt Fourriercoefficient van An = *- = - .- An 4A 14 n2 1 0 644 n2 1 = - . A1 0 21 = - . A2 0 042 = - . A3 0 018 = - . A4 0 010 = - . A5 0 0064 = - . A6 0 0045 = - . A7 0 0033 = - . A8 0 0025 = - . A9 0 0020 =- . A10 0 0016 Dit komt neer dat de reeks: ( )= . + .- .- .- .-V t 0 32 0 5cos250t 0 21cos2100t 0 042cos2200t 0 018cos2300t .- .- .- .-0 010cos2400t 0 0064cos2500t 0 0045cos2600t 0 0033cos2700t .- .- . 0 0025cos2800t 0 0020cos2900t 0 0016cos21000t...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Page1 / 2

opdracht2 - . ( ) 0 5cos 250t . Fourriercoefficient van A0...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online