opdracht3 cs1 - Vraag2 Vraag3 Ja de antwoorden komen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opdracht 3 Vraag 1: Voor een sinus vormige wisselspanning geldt: De formule voor het vermenigvuldigen van 2 sinussen is dan: Voor 2 sinussen van 10kHz en 200 Hz met een amplitude van 1 Volt geldt dan : De pieken van het spectrum zitten dus op 9800 en 10200.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Vraag2: Vraag3: Ja, de antwoorden komen overeen. De waarde uit de formule klopt met de waarde van het spectrum. allebei komen ze op 9800 en 10200....
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Page1 / 2

opdracht3 cs1 - Vraag2 Vraag3 Ja de antwoorden komen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online