opdracht3 cs1 - Vraag2: Vraag3: Ja, de antwoorden komen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opdracht 3 Vraag 1: Voor een sinus vormige wisselspanning geldt: De formule voor het vermenigvuldigen van 2 sinussen is dan: Voor 2 sinussen van 10kHz en 200 Hz met een amplitude van 1 Volt geldt dan : De pieken van het spectrum zitten dus op 9800 en 10200.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Vraag2: Vraag3: Ja, de antwoorden komen overeen. De waarde uit de formule klopt met de waarde van het spectrum. allebei komen ze op 9800 en 10200....
View Full Document

Page1 / 2

opdracht3 cs1 - Vraag2: Vraag3: Ja, de antwoorden komen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online