opdracht3 cs1 - Opdracht 3 Vraag 1: Voor een sinus vormige...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opdracht 3 Vraag 1: Voor een sinus vormige wisselspanning geldt: = Vt Amax SIN2πft De formule voor het vermenigvuldigen van 2 sinussen is dan: * = * V1 V2 V1 V2sin2πf1tsin2πf1t Voor 2 sinussen van 10kHz en 200 Hz met een amplitude van 1 Volt geldt dan : * = * V1 V2 1 1sin2π10kHztsin2π200t * = *
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Page1 / 2

opdracht3 cs1 - Opdracht 3 Vraag 1: Voor een sinus vormige...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online