wie doet wat- verslagen

wie doet wat- verslagen - Nick 8 Programma van eisen...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
johan 1 Data van bijeenkomsten en aanwezigheidsregistratie, speciale taken vervuld door de groepsleden Jonathan 2 uren registratie marko 3 Beknopte registratie van alle verrichtingen van de projectgroep met verwijzingen naar andere documenten, rapporten, notities en tekeningen m.b.t. uitwerkingen of inhoudelijke details johan, marko, Jonathan 4 Rapportage over uitgevoerde onderzoeken, tests, experimenten, try-outs, schaalmodellen, financiële overwegingen Jonathan 5 Rapportage over totstandkoming van het programma van eisen (functionele specificatie) en de uitwerking van de technische specificatie Johan, Marko 6 Beschouwingen van relaties met diverse theoriemodules(theorie praktijk) Johan 7 Theoretische uitwerkingen m.b.t. het project
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nick 8 Programma van eisen Jonathan 9 Technische specificatie Nick, Marko 10 Tekeningenpakket, stuklijsten Nick 11 Beschrijving van een eventueel prototyping proces met verantwoording van gemaakte keuzes t.a.v. concept, ontwerp, techniek, materiaalkeuze Nick, Jonathan 12 Groepsverslag allemaal 13 Persoonlijke verslagen voorzover relevant en in overleg met betrokkenen johan, marko 14 Het project in een breder perspectief, historische ontwikkeling, maatschappelijke relevantie, trends en ontwikkelingen in de markt Nick 15 Toepassingen van de gebruikte methoden en technieken Jonathan 16 Oplevering van de projectuitkomst door de groep...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online