12 november- consult marcel binkhorst

12 november- consult marcel binkhorst - Consult Ma rcel...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Consult Ma rcel binkhorst Dit is een klein verslag over het consult, wat wij hebben aangevraagd, met Marcel B inkhorst. Om een staafje te snijden zijn er een aantal mogelijkheden. Wij willen het doen door m iddel van een mesje dat je ook gemakkelijk kan vervangen. Dit was een van de eisen van de opdrachtgever. Dit mesje wordt in een rechthoekig vlak vast geklemd en via een motor met een tandwiel voor hij naar voor en naar achter bewogen. Dit consult met marcel was zeer duidelijk en wij weten nu wat we moeten doen om onze snijdmechanisme werkend te k rijgen. ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Ask a homework question - tutors are online