14 januari notule - Meeting Bij deze meeting hebben wij een...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Notule 14 januari Eindpresentatie De eindpresentatie ging goed en ik denk dat iedereen wel tevreden was. Het design was heel erg mooi gelukt maar de hard en software was nog niet helemaal werkend.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Meeting Bij deze meeting hebben wij een eind datum voor het project afgesproken (29 januari). Hierbij tonen wij een werkend model....
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Ask a homework question - tutors are online