18 december notule - Voor de rest was het prototype van de...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Notule 18-12-2009 Meeting met opdrachtgever Eigenlijk is er niet echt veel besproken. Wij hebben het prototype van de behuizing laten zien en alles was naar wens. Echter zijn er vraagtekens gezet bij de werking van het snijdmechanisme omdat ze er nog niet zeker van was of het staafje wel zou vallen. Dit gaan wij dus nog onderzoeken.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Voor de rest was het prototype van de behuizing en het snijdmechanisme goed. Gelijk is er een afspraak gemaakt op 14 januari. Dit is voor het innovatielab eindpresentatie en een extra meeting....
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Ask a homework question - tutors are online