{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Handboek-InnovatieLab - HANDBOEK INNOVATIELAB 1 ALGEMEEN 3...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HANDBOEK INNOVATIELAB 1. ALGEMEEN . . . . . . . . 3 1.1 Voor wie ? 1.2 Jaarplanning Innovatielab 2. WERKEN IN HET INNOVATIELAB . . . . . 3 2.1 Voorwaarden voor werke in het Innovatielab 2.2 Projecten en opdrachten van externe opdrachtgevers 2.3 Werken in multidisciplinaire projectgroepen 2.4 Docentenbegeleiding 3. PROJECTMANAGEMENT . . . . . . 4 3.1 Typisch tijdsverloop van een project 3.2 Plan van Aaanpak 3.3 Projectdossier 3.4 Voortgangs- en eindrapportage 3.5 Afsluitverplichtingen 3.6 Richtlijnen voor het persoonlijk verslag 3.7 De TI 2 O methode 4. BEOORDELING, TOEKENNING VAN STUDIEPUNTEN . . 12 BIJLAGEN . . . . . . . . . 14 1. Kennisdeling 2. Geheimhoudingsverklaring 3. Gebruik van het Innovatielab Wknr.Donderdag Aktiviteit Jaarplanning Innovatielab studiejaar 2009/2010 Innovatielab Handboek versie 1/9/2009 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
36 3/9 Workshop Projectmanagement in het IL M&M dag 37 10/9 Startersdag , workshops TIO voor nieuwe studenten 38 17/9 39 24/9 40 1/10 41 8/10 42 15/10 43 Herfstvakantie 44 29/10 Tussentijdse/eindpresentaties 45 Toets 46 12/11 Workshop Projectmanagement in het IL M&M dag 47 19/11 Startersdag , workshops TIO voor nieuwe studenten 48 26/11 49 3/12 50 10/12 51 17/12 52 Kerstvakantie 53 Kerstvakantie 1 7/1 2 14/1 Tussentijdse/eindpresentaties 3 Toets 4 Toets 5 4/2 Workshop Projectmanagement in het IL M&M dag 6 11/2 Startersdag , workshops TIO voor nieuwe studenten 7 18/2 8 Voorjaarsvakantie 9 4/3 10 11/3 11 18/3 12 25/3 13 1/4 Tussentijdse/eindpresentaties 14 Toets 15 15/4 M&M dag 16 22/4 17 29/4 18 6/5 Meivakantie 19 13/5 20 20/5 21 27/5 22 3/6 23 Toets 24 17/6 Eindpresentaties 25 Toets Innovatielab Handboek versie 1/9/2009 2 Blok 1 Blok 4 Blok 3 Blok 2
Background image of page 2
26 Toets 27 Beoordelingen 1. ALGEMEEN 1.1 Voor wie ? Studenten van de opleidingen Engineering Design & Innovation (EDI), E- technology en Ondernemen Innovatie & Techniek (OI&T) werken in het 2 e jaar van hun studie in het innovatielab aan projecten van externe opdrachtgevers uit het midden- en kleinbedrijf. 1.2 Jaarplanning Innovatielab Het overzicht op pagina 2 geeft de jaarplanning voor het innovatielab weer voor het studiejaar 2009/2010. Bij het lezen van dit overzicht zijn de volgende zaken van belang: 1. Naast de weeknummers staan de data van de donderdagen in de betreffende weken vermeld. Deze donderdagen zijn volledig vrijgehouden in het rooster en zijn dus beschikbaar voor activiteiten in het innovatielab, docentenoverleg e.d. Activiteiten zullen tijdig via intranet aan de studenten medegedeeld worden. 2. Een aantal activiteiten staat reeds in het overzicht vermeld. Zo zal op de eerste donderdag van elk blok een Meet & Match bijeenkomst gehouden worden en op de eerste en tweede donderdag van elk blok zijn er workshops voor studenten die voor het eerst meedoen in het Innovatielab. 2. WERKEN IN HET INNOVATIELAB 2.1 Voorwaarden voor werken in het innovatielab Elke opleiding stelt zijn eigen specifieke eisen aan studenten die willen starten met projectenwerk in het Innovatielab. Studenten dienen er dan ook zelf voor te zorgen dat aan de voorwaarden van hu eigen opleiding voldoen. Vaak hebben deze voorwaarden betrekking op het voltooien van bepaalde propedeuse- verplichtingen en op het afronden van projectenwerk in het eerste studiejaar.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}