Notule 8 okt 2009 - ons helder at we moeten doen-Afspraak...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Notule 8 oktober 2009 Meeting met opdrachtgever Tijdens het gesprek hebben wij onze ideeën voorgelegd aan de opdrachtgever. Aangezien het vroeg in het stadia is van het ontwerp proces, had de opdrachtgever nog niets aan te merken. Wel heeft ze de eisen nog eens goed door besproken en is het voor
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ons helder at we moeten doen.-Afspraak gemaakt voor volgende meeting (30 oktober).-Ideeen verder uitwerken.-Alvast nadenken over behuizing -Snijdmechanisme...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online