notule 29 januari - -Wij moeten alle documentatie naar de...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Notule 29-01-2010 Eindmeeting opdrachtgever Wij hebben in deze laatste meeting een werkend model laten zien van het idee die de opdrachtgever naar ons heeft overgebracht. Ze was hierover zeer tevreden.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: -Wij moeten alle documentatie naar de opdrachtgever toe sturen, zodat ze verder kan gaan met het op de markt brengen van het product. -...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online