notule groepsvergadering 6 nov 2009

notule groepsvergadering 6 nov 2009 - -Druk meting is...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Groepsvergadering 6 november 2009 Deze vergadering is om te kijken wat iedereen gedaan heeft , met de afspraken die zijn gemaakt op 29 oktober. - Voor de sensor nemen we een PT1000 die op een ijzer plaatje is gemonteerd. - Motor is gevonden en besteld.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: -Druk meting is uitgevoerd en aan de hand daarvan was het motortje dus besteld.-Atmega8 wordt niet genomen maar een atmega32u4.-Documenten in bscw.-De behuizing wordt gemaakt in solidworks....
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Ask a homework question - tutors are online