persoonlijk verslag johan langenberg

persoonlijk verslag johan langenberg - PLICA PROTECT...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PLICA PROTECT Persoonlijk verslag Innovatielab Johan Langenberg 12/1/2010 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
In het persoonlijk verslag staat beschreven welke bijdrage iemand heeft geleverd aan het ontwerp en aan de groep.
Background image of page 2
Inhoudsopgave 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Tijdsverantwoording Data thema aanwezig Notities / rol in bijeenkomst 3-09-2009 ja Inschrijven op verschillende projecten en kennis maken met de opdrachtgever. Afspraak gemaakt voor 17 september 10-09-2009 Workshop ja Verschillende workshops gevolgd voor het ontwerpen van een innovatief idee. O.a. brainstormen wat nuttig was omdat toen gelijk al een paar vragen boven kwamen drijven. 17-09-2009 Eerste afspraak met opdrachtgever ja Notulist 08-10-2009 Afspraak met opdrachtgever ja notulist 22-10-2009 Herfstvakantie ------------- --------------------------------------------------------------- ---- 29-10-2009 Team bijeenkomst / tussentijdse presentaties ja Overleggen welke vragen wij hebben voor de afspraak met onze opdrachtgever. notulist 30-10-2009 Afspraak met opdrachtgever ja notulist 06-11-2009 Team bijeenkomst ja Gemaakte afspraken bekijken of die zijn nagekomen. 12-11-2009 Consult ja Consult met Marcel Binkhorst over het snijdmechanisme. 26-11-2009 Afspraak met opdrachtgever nee , ivm ziekte Marco is waarnemend notulist genomen. 18-12-2009 Afspraak met opdrachtgever ja Laatste gesprek van 2009 om nog wat punten door te nemen 14-01-2010 Eind presentatie ja Eindpresentatie van ons product. 14-01-2010 Afspraak met opdrachtgever ja Na de eindpresentatie zijn wij nog met de opdrachtgever om de tafel gaan zitten om de laatste verbeter punten te bespreken. Datum bespreken om 4
Background image of page 4
het product af te leveren. 29-01-2010 eindafspraak met opdrachtgever ja We hebben het product opgeleverd aan onze opdrachtgever. De afspraken met onze opdrachtgever duurde altijd langer dan een uur. In deze afspraken gaven wij onze ideeën door en kon de opdrachtgever er kritiek op leveren. Dit heeft er altijd toe geleid dat er aan het eind van de meeting het duidelijk was welke ideeën de opdrachtgever had en wat wij dus moesten aanpassen aan het product. Wij hebben in ieder geval elke dinsdag en donderdag aan het project besteed en daarmee is er dus veel overlegd. 2. Project, taken en verantwoordelijkheden Het innovatielab project wordt gebruikt om mensen van verschillende opleidingen met elkaar te laten samenwerken. Dit wordt gedaan omdat later in het bedrijfsleven je ook vaak met andere disciplines samenwerkt. De groepen werden gemaakt aan de hand van opdrachten waarop je jezelf kon inschrijven.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

persoonlijk verslag johan langenberg - PLICA PROTECT...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online