Tests hoofdprint - Test onderdelen hoofdprint Voordat ik...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Test onderdelen hoofdprint Voordat ik begon met het maken van een printje heb ik vrijwel alle onderdelen afzonderlijk getest. P.W.M Ik ben begonnen met het P.W.M gedeelte om het verwarmingselement te sturen. Dit heb ik gedaan door een atmega32 met en een led te laten knipperen met verschillende pwm standen. Het verwarmingselement is getest door met een voeding er gewoon verschillende spanningen er op te zetten. Dit werkte ook. Nadat deze afzonderlijke tests geslaagd waren was het tijd om ze bij elkaar te voegen. De atmega kan zelf niet genoeg stroom en spanning leveren om het element op 85C te krijgen dus schakel ik via pwm een transistor open/dicht. De transistor die ik gekozen heb kan deze stroom en spanning wel aan en was dus voldoende en niet te duur. We moeten namelijk ook op de kosten kijken. Dit werkte ook naar behoren. Aangezien een gewone multimeter niet werkt met pwm heb ik hiervoor een oscilloscoop gebruikt....
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Page1 / 3

Tests hoofdprint - Test onderdelen hoofdprint Voordat ik...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online