Theoretische uitwerkingen & praktijk ervaring

Theoretische uitwerkingen & praktijk ervaring -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Theoretische uitwerkingen & Praktijk ervaring Ik ga de theorie behandelen van de componenten die ik gebruik op me print. Die theorie laat ik daarna reflecteren op mijn eigen bevindingen. Componenten: - Field effect transistor ( FET)- Instrumentatie versterker- PT1000- Anti dender( drukknoppen) Field effect transistor Theorie: De field effect transistor is een unipolaire transistor met drie aansluitingen. De source, drain en de gate. Unipolair betekent dat er maar een ladingdrager deelneemt aan de stroom tussen source en drain. De FET heeft een geleidingskanaal lopen van Source naar Drain. Als men spanning op de gate zet dan wordt het geleidingsgebied groter of kleiner. Waardoor je de stroom kan regelen. Praktijk: Ik gebruik de FET ook om een verwarmingselement open of dicht te schakelen met behulp van spanning. Via P.W.M kan ik een bepaald spanningsniveau opwekken die de FET meer of minder open zet en zo het element op verschillende temperaturen kan laten komen....
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2010 for the course E-TECH e-tech taught by Professor Keijer during the Spring '10 term at Hogeschool Utrecht.

Page1 / 3

Theoretische uitwerkingen & praktijk ervaring -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online