to do-moi - allemaal 13 Persoonlijke verslagen voor zover...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
johan, marko, Jonathan 4 Rapportage over uitgevoerde onderzoeken, tests, experimenten, try-outs, schaalmodellen, financiële overwegingen Johan, Marko 6 Beschouwingen van relaties met diverse theoriemodules(theorie praktijk) Johan 7 Theoretische uitwerkingen m.b.t. het project
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: allemaal 13 Persoonlijke verslagen voor zover relevant en in overleg met betrokkenen johan, marko 14 Het project in een breder perspectief, historische ontwikkeling, maatschappelijke relevantie, trends en ontwikkelingen in de markt klaar...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online