Huraikan pendapat anda tentang cara.docx - Huraikan...

This preview shows page 1 - 6 out of 80 pages.

Huraikan pendapat anda tentangcara-cara mengamalkan gayahidup sihat. Panjang karangananda hendaklah antara 200hingga 250 patah perkataan.Dalam meniti arus kemodenanyang berteraskan sains danteknologimaklumat,faktorkesihatan masyarakat pada hariini berada pada tahap yangmembimbangkan pihak berkuasaterutamanyaKementerianKesihatan Malaysia. Semakin hari,masalah wabak pelbagai penyakitsemakin menjalar dalam kalanganmasyarakat tanpa mengira usiatua atau muda. Jika dahulumasalah darah tinggidankencingmanismerupakanpenyakit yang sering dihadapioleh golongan tua tetapi padahari ini golongan kanak-kanakjuga sering dihantui penyakit
berkenaan. Mengikut statistikyangdikeluarkanolehKementerian Kesihatan Malaysiapada tahun 2011, angka pesakityangmenghadapimasalahkesihatantelahmeningkatsebanyak 200 000 orangpesakitmelebihi bilangan pesakit padatahun sebelumnya. Sebenarnyamasalah kesihatan masyarakatmampu diatasi dengan pelbagaicaraterutamanyadengankemudahan prasarana berkaitankesihatansemakinbanyakdisediakan oleh pihak kerajaan.Klinik desa, Klinik 1 Malaysia,Hospital Desa, Hospital Besarmerupakan tempat masyarakatmendapat kemudahan rawatankesihatan.Persoalannya,mengapakah kadar pertambahanbilangan pesakit yang tidakmengenal usia berlaku padazaman sekarang? Bak kata
pepatah, setiap penyakit adaubatnya, setiap masalah pasti adajalan keluarnya. Salah satudaripadanyaadalahdenganmengamalkan gaya hidup sihatsebagaimana yang disarankanolehKementerianKesihatanMalaysia. Bagaimanakah caranyauntuk kita mengamalkan gayahidup sihat?Marikitacapahkanlensaperbincangan kita kepada skopyang lebih khusus di bawah katakuncipengambilanmakananseimbang. Kebanyakan rakyatMalaysiamengganggappengambilan makanan seimbangialah diet. Sebenarnya, tanggapanmasyarakat mengenai perkaratersebut adalah salah samasekali.Hal ini kerana pengambilanmakanan seimbang bermaksudpengambilanmakananoleh
seseorangindividuyangmengandungi semua nutrien danvitamin yang diperlukan olehtubuh badan secara seimbang.Jikakitamerujukpiramidmakanan,pembahagianpemakanan terbahagi kepadabeberapa bahagian mengikutkeperluan makanan berdasarkanseorangmanusianormal.Bahagianbawahpiramidmakanan merupakan kumpulanmakananmengandungikarbohidrat,diikutidengankumpulanmakananyangmengandungi vitamin, mineral,dan serat, seterusnya kumpulanmakananyangmengandungiprotin, dan terakhir bahagian atasialahkumpulanmakananmengandungilemak.Piramidmakananjugamerupakanpanduankepadapenggunadenganmengurangkan
pengambilan makanan berlemakdi bahagian atas sekali, sepertilemak dan gula,. Oleh sebab itu,makanan berlemak hanya perlukita ambil dalam kuantiti sedikit.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 80 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture