{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Which one is the less important for this test it

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¸ØÖºØ ×ØÁÒ µ × Ü´ ¸ØÖºØ ×ØÁÒ µ Ñ ± × Ô ÑÐ ×ØÖÒ ÑÔ ´ ß ¸ ³ Ñ Ð ³¸ ½µ Ð ×ØÖÒ ÑÔ ´ ß ¸ ³Å Ð ³¸ ½µ Ø Ö Ø× ÓÖ Ò ÙÖ Ð Ò ØÛÓÖ Ü ÓÙ Ð ´ Ñ Ð Ñ Ð ℄µ³ Ý× Ö× Ô Ý× Ö׳ ÒÛ ÓÖÛ Ö Ò ØÛÓÖ ´Ô Ý× Ö×¸× Ü¸¾¼µ ØÖ Ò´Ò Ø¸Ô Ý× Ö×¸× Üµ Ô Ý× Ö×´ ¸ØÖºØ ×ØÁÒ µ × Ü´ ¸ØÖºØ ×ØÁÒ µ ±ÖØ ÒØ ÒÛ Ò Ø¸ØÖ℄ Ø ×ØÁÒÔÙØ× Ø ×ØÌ Ö Ø× ÓÙØ × Ñ´Ò Ø¸Ø ×ØÁÒÔÙØ×µ Á ÓÙØ ½ · ´ÓÙØ ¼º µ ÁØ ½ · Ø ×ØÌ Ö Ø× Ð Ð Ð Ð Á Ò Ò Ò Ò Ø Ø Ø Ø Ø ¹ ´ ´ ´ ´ ¾¶Á ÓÙØ℄ Ò´ Ò´ Ò´ Ò´ ¹¾µµ ¹¿µµ ¹½µµ ¼µµ ± Ò³¸ Ƶ ÓÙØ × Ñ´Ò Ø¸Ø ×ØÁÒÔÙØ×µ Ý ÓÙظÁ ÓÙØ℄ Ñ Ü´ÓÙص Ý Ø¸Á Ø℄ Ñ Ü´Ø ×ØÌ Ö Ø×µ Ð Ð Ð Ð Á Ò Ò Ò Ò Ø Ø Ø Ø Ø ¹ ´ ´ ´ ´ ¾¶Á ÓÙØ℄ Ò´ Ò´ Ò´ Ò´ ¹¾µµ ¹¿µµ ¹½µµ ¼µµ ± Ò³¸ Ƶ Ñ ÑÑ Ñ Æ Ñ ÑÑ Ñ Æ × Þ ´Ø ×ØÁÒÔÙØ׸¾µ ÔÖ ÒØ ´³ÌÓØ Ð...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online