Bölüm 3-Bilg.Mimari

Bölüm...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BİLGİSAYAR MİMARİSİ Computer Architecture Bölüm 3 Prof.Dr. Ahmet Sertbaş İstanbul Üniversitesi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TEMEL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Giriş Makina Dili Sembolik ( Assembly) Dili Assembler Program Döngüleri Aritmetik ve Lojik İşlemlerin Programlanması Altprogramlar Giriş-Çıkış Programlama
Background image of page 2
GİRİŞ Bilgisayar Mimarisi hem donanım hem yazılım bilgisini içermelidir. Zira, her iki alan da birbirlerini etkiler. Bu bölümde, temel programlama kavramları ve donanımsal gerçeklemeleri ile ilişkileri verilmektedir. Kullanıcı sembolik programı ikili kod karşılıklarına dönüştüren program (assembler) yapısı incelenecektir. Makine Dili Programlama yapısı ve komutları TB organizasyonu açısından ele alınacaktır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MAKİNA DİLİ Program Gerekli data işlem görevini yürütmek için, bilgisayarı yönlendiren ifadeler ve komutlar listesi Çeşitli Türlerde Programlama Dilleri - Programlama Dilleri Hiyerarşik Düzeni Makina– dili (Bilgisayar donanımının tanıdığı dil) - İkili Kod - Sekizli (Octal) veya Onaltılı (hexadecimal) Kod Sembolik Dil (Assembler) - Sembolik Kod (harfler, sayılar ve alfanümerik kar.) Her sembolik komut ikili kod karşılığına dönüştürülür (assembly) Yüksek Seviyeli Dil (Compiler-Derleyici) Problem çözüm odaklı komutlar. (Fortran, Pascal, C vs…) Derleyici bu komutları ikili kod karşılıklarına dönüştürür.
Background image of page 4
Sembol Hex Kodu Açıklama m: Efektif adres 25 farklı komut 7 MRI komut, 18 non-MRI komut M: Bellek kelimesi (operand) (bellek ref.) (saklayıcı veya I/O ref.) AND 0 or 8 AND M to AC ADD 1 or 9 Add M to AC, carry to E LDA 2 or A Load AC from M STA 3 or B Store AC in M BUN 4 or C Branch unconditionally to m BSA 5 or D Save return address in m and branch to m+1 ISZ 6 or E Increment M and skip if zero CLA 7800 Clear AC CLE 7400 Clear E CMA 7200 Complement AC CME 7100 Complement E CIR 7080 Circulate right E and AC CIL 7040 Circulate left E and AC INC 7020 Increment AC, carry to E SPA 7010 Skip if AC is positive SNA 7008 Skip if AC is negative SZA 7004 Skip if AC is zero SZE 7002 Skip if E is zero HLT 7001 Halt computer INP F800 Input information and clear flag OUT F400 Output information and clear flag SKI F200 Skip if input flag is on SKO F100 Skip if output flag is on ION F080 Turn interrupt on IOF F040 Turn interrupt off Temel Bilgisayarın Komut Kümesi
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 0 0010 0000 0000 0100 1 0001 0000 0000 0101 10 0011 0000 0000 0110 11 0111 0000 0000 0001 100 0000 0000 0101 0011 101 1111 1111 1110 1001 110 0000 0000 0000 0000 İki Sayıyı Toplamak için İkili Program Adres Komut Kodları 000 2004 001 1005 002 3006 003 7001 004 0053 005 FFE9 006 0000 Hex program Adres Komutlar Sembolik OP-kodlu Program 000 LDA 004 Load 1st operand into AC 001 ADD 005 Add 2nd operand to AC 002 STA 006 Store sum in location 006 003 HLT Halt computer 004 0053 1st operand 005 FFE9 2nd operand (negative) 006 0000 Store sum here Adres Komutlar Açıklamalar Sembolik Dil (Assembler) Program Fortran Program INTEGER A, B, C DATA A,83 / B,-23 C = A + B END ORG 0 /Origin of program is location 0 LDA A /Load operand from location A ADD B /Add
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

Bölüm...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online