{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

assosiative momory - Bilgisayar Mimarisi Bilgisayar...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Bilgisayar Mimarisi Ça ğ r ı ş ı ml ı Bellek, İ çerikle Adreslenen Bellek ( Associative Memory, Content Addressable Memory – CAM) Cep bellek konusuna geçmeden önce cep bellek sistemlerinde kullan ı lan ça ğ r ı ş ı ml ı bellek tan ı t ı lacakt ı r. • H ı zl ı arama yapabilmek için kullan ı l ı r. • Bellek ve paralel arama için kullan ı lan say ı sal devrelerden olu ş ur. • Giri ş ine verinin kendisi (Argüman – A) ve bu verinin ne kadarl ı k k ı sm ı n ı n aramada kullan ı laca ğ ı (Anahtar Key -K) verilir. • E ğ er aranan veri bellekte varsa uyu ş ma saklay ı c ı s ı n ı n ilgili biti “1” olur, bellekteki veri ç ı k ı ş tan al ı nabilir. İ lk elektrik verildi ğ inde bellekte rasgele de ğ erler olaca ğ ı ndan geçerlilik ( valid ) © 2005-2008 Dr. Feza BUZLUCA www.buzluca.info/mimari 10.1 Ça ğ r ı ş ı ml ı Bellek n bit x m sözcük Ç ı k ı ş Oku Yaz Giri ş bitlerine de gerek duyulur. Ba ş lang ı çta V=0 ’d ı r. i. sat ı ra veri yaz ı l ı nca V i =1 yap ı l ı r. Argüman Sak. Anahtar Sak. A K Örnek: A: 1011 1111 K: 1111 0000 1100 1111 M=0 1011 1010 M=1 Ç ı k ı ş : 1011 1010 Geçerlilik Saklay ı c ı s ı ( Validity register ) V M Uyu ş ma Saklay ı c ı s ı ( Match register ) Her sat ı r için bir bit(m bit) Bilgisayar Mimarisi x 11 c 11 A 1 K 1 İ ç Yap ı : 1. sözcük i. sözcük c i1 : : x i1 x M i = Π x ij A i ve K i de ğ erleri tüm hücrelere paralel olarak (ayn ı anda) gider. x 1n c 1j A j K j x 1j c 1n A n K n ... ... M 1 V 1 c ij : c in : : x in x : x ij x : ... ... M i : V i © 2005-2008 Dr. Feza BUZLUCA www.buzluca.info/mimari 10.2 m. sözcük c m1 m1 Tutucu Giri ş D Yaz E Q Oku Ç ı k ı ş F ij Uyu ş ma Devresi A j K j x ij Bir hücrenin ( c ij ) yap ı s ı : X ij = K j + A j F ij + A j F ij M i = V i Π x ij j=1 n X ij = K j + A j F ij X ij = K j + A j F ij mn c mj mj c mn ... ... M m V m Bilgisayar Mimarisi Cep (Ön) Bellek Sistemi ( Cache Memory ) M İ B Cep Bellek Ana Bellek Bellek hiyerar ş isindeki cep bellek ve ana bellek M İ B’in program ve veriler için do ğ rudan eri ş ebildi ğ i sistem içi belleklerdir. Ana bellek: DRAM ( Dynamic Memory ) olarak üretilir. Kapasitesi daha büyük, birim maliyeti daha dü ş ük, ancak daha yava ş t ı r. Cep bellek: SRAM ( Static Memory ) olarak üretilir. İş lemci ile ayn ı tümdevrede olabilir. Kapasitesi daha küçük, birim maliyeti daha yüksek, ancak daha h ı zl ı d ı r. Amaç: Farkl ı belleklerden uygun miktarlarda kullanarak ve s ı k eri ş ilen verileri daha h ı zl ı olan belle ğ e yerle ş tirerek maliyeti dü ş ük ve ortalama eri ş im süresi k ı sa bir © 2005-2008 Dr. Feza BUZLUCA www.buzluca.info/mimari 10.3 bellek sistemi olu ş turmakt ı r. Veriler belleklere yerle ş tirilirken programlardaki ba ş vuru yöreselli ğ i özelli ğ inden yararlan ı l ı r.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

assosiative momory - Bilgisayar Mimarisi Bilgisayar...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online