Hoofdstuk18-SR-tol - economischbekeken Hoofdstuk18...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
-- slide 1 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën De klimaatproblematiek economisch bekeken Hoofdstuk 18
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
-- slide 2 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Overzicht Wereldvlak: Het klimaatprobleem en Kyoto Protocol Europees vlak: Europese verhandelbare emissierechten Belgisch vlak: Hoe de Belgische inspanning verdelen? Wat kost Kyoto ons?
Background image of page 2
-- slide 3 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Klimaatverandering in België Normale waarden Gemiddelden 2000-2004 Aantal uren zonneschijn per jaar 1555 1570 Gemiddelde reële temperatuur (0-24 uur) (°C) 9.8 11.0 Gemiddelde maximumtemperatuur (°C) 13.5 14.6 Gemiddelde minimumtemperatuur (°C) 6.3 7.3 Neerslag (mm) 780 812 Aantal dagen neerslag (regen ≥ 0.1 mm) 203 195 Aantal dagen vorst (min < 0°C) 52.6 41.2 Aantal winterdagen (max < 0°C) 9.9 3.6 Aantal zomerdagen (max ≥ 25°C) 21.3 26.2 Aantal zeer warme dagen (max ≥ 30°C) 3.3 4.2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
-- slide 4 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Verandering van 10-jaargemiddelde temperatuur in België, Europa en op wereldvlak (1855-2002) Bron: MIRA T 2004 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 1855 1875 1895 1915 1935 1955 1975 1995 Temperatuurverandering (°C) wereld Europa Ukkel
Background image of page 4
-- slide 5 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Toename van de mondiale concentratie van broeikasgassen sinds 1750 Bron: MIRA T 2004 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1750 1765 1780 1795 1810 1825 1840 1855 1870 1885 1900 1915 1930 1945 1960 1975 1990 concentratietoename (ppm CO2-eq) CO2 CH4 N2O CFK's, HCFK's PFK's, HFK's, SF6
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
-- slide 6 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Is er een klimaatprobleem? Vooral negatieve VERDELINGSASPECTEN: schade is geografisch ongelijk verdeeld over de generaties : schade pas zichtbaar binnen 100 jaar binnen de huidige generatie : ontwikkelingslanden hebben minder middelen om zich aan te passen (dijken, gewassen, …) Klimaatprobleem is reëel Vermijden van klimaatprobleem vergt een serieuze reductie van broeikasgasemissies (CO 2 , NH 4 , NO x , CFKs, …)
Background image of page 6
-- slide 7 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Stabilisatie emissies vs  concentraties (bron: IPCC)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
-- slide 8 -- Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Aandeel van broeikasgassen aan opwarming Gas Proportioneel  effect Belangrijkste bronnen Koolstofdioxide (CO 2 ) 61% Verbranding fossiele  brandstoffen en ontbossing Methaan (CH 4 ) 15% Landbouw- en biologische  activiteiten CFKs 12% Spuitbussen, koelkasten en  diverse industriële activiteiten Distikstofoxide (N 2 O) 4% Meststoffen, verbranding 
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

Hoofdstuk18-SR-tol - economischbekeken Hoofdstuk18...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online