Hoofdstuk17-SR - InternationaleMilieuproblemen Hoofdstuk17...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Internationale Milieuproblemen Hoofdstuk 17
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Internationale milieuproblemen   Steeds belangrijker   Veel vervuiling heeft internationaal karakter in klein  land  Toenemende economische integratie  Twee problemen  Handel en milieu (geen spillovers van vervuiling)  Internationale milieu-overeenkomsten: nodig om   spillovers van pollutie aan te pakken
Background image of page 2
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Handel en milieu 1 Wanneer wij milieunormen opleggen op onze productie, mogen wij dan ook de geïmporteerde goederen aan dezelfde normen onderwerpen? Vb : Duits bier (zonder chemische toevoeging) was voor Duitsland de gelegenheid om de facto bierinvoer te blokkeren Vb: Denemarken wou enkel dranken importeren in glazenverpakking, geen blikjes of pet flessen, dit betekende een serieuze handicap voor de invoerders Vb: US wou geen tonijn in blik importeren uit bepaalde landen omdat zij tonijn willen beschermen Waarom bestaat er internationale handel? Achterliggende theorie: comparatieve voordelen Ricardo: Zelfs als één land slechter is in het maken van alle producten dan een ander land dan nog is handel nuttig voor beide partijen
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Winst van vrijhandel 1 Evenwicht met vrijhandel wereldprijs prijs Q Vraagfunctie België Aanbod (MK) België Evenwicht zonder vrijhandel q 0 q 1 q 2 p 2
Background image of page 4
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Handel en milieu 2 vervuiling zonder spillovers naar buitenland (lokaal water, vaste afval, stank): Vervuiling door productie: pak Belgische vervuiling aan door directe maatregelen, invoer beperken vermindert Belgische welvaart Vervuiling door consumptie: corrigeer binnenlandse vervuiling door belasting op verbruik belang van identieke behandeling
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course ETEW D0E37A taught by Professor Proost during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 21

Hoofdstuk17-SR - InternationaleMilieuproblemen Hoofdstuk17...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online