Hoofdstuk16-SR-tol - Toepassingen van milieuinvesteringen...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Toepassingen van milieu- investeringen Hoofdstuk 16
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Voorbeeld: Geluidsoverlast Situering: Geluidsoverlast bij laden en lossen (90dB) Vlaamse geluidsnorm = 45 dB Klachten buurtbewoners + Aanmaning AMI Twee opties: 1. Groenscherm: daling tot 45 dB Investering = 5000 Euro Jaarlijks onderhoud = 500 Euro Levensduur = 10 jaar 2. Minder vrachtwagens: daling tot 40 dB maar meer voorraad jaarlijkse kosten = 1600 Euro
Background image of page 2
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Optie 1 Jaar 0 Jaar 1 Onderhoud Afschrijving groenscherm = I/n (lineaire afschrijving) Verlies voor belasting Bedrijfsbelasting 40 % Verlies na belastingen Afschrijving Investering Netto cashflow Discontofactor AW cashflow
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Optie 2 Jaar 0 Jaar 1 Productiekosten Afschrijving Verlies voor belasting Bedrijfsbelasting Verlies na belastingen Afschrijving Investering Netto cashflow Discontofactor AW cashflow
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Hoofdstuk16-SR-tol - Toepassingen van milieuinvesteringen...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online