{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hoofdstuk15-SR - Milieutechnologien Hoofdstuk 15...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Milieutechnologieën Hoofdstuk 15
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Soorten milieutechnologieën 1 ‘end of pipe’ of zuiveringstechnologieën = Technologieën die aan het bestaande productieproces worden toegevoegd om de milieugevolgen van de operaties te beperken Vb. concentreren van afval, verspreiden van emissies, transformatie van polluenten ! Vervuiling wordt meestal niet vermeden maar verschoven naar ander medium ‘clean’ of propere technologieën = techn. die door hun technische karakteristieken intrinsiek minder vervuiling veroorzaken
Background image of page 2
CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Soorten milieutechnologieën 2 Klasse technologie Voorbeelden Beperken vervuiling Afvalwaterzuivering, rookgasfilters Afvalbeleid Opslag, behandelen en storten van afval Recycleren Hergebruik van materialen vb. Water Afval beperken Gebruik processen die afval minimaliseren
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}