Hoofdstuk14-SR-les - BedrijfsinvesteringenenMilieu...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Bedrijfsinvesteringen en Milieu Hoofdstuk 14
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Doelstelling Hoe binnen een onderneming investeringsprojecten tegenover elkaar afwegen? De ‘Net Present Value’ (NPV) of Discounted Cash Flow (DCF) regel Waarom nuttig in klein bedrijf Zelf een investeringsanalyse kunnen maken, of minstens weten hoe er aan te beginnen in groot bedrijf hebben meestal eigen investeringsafdeling kunnen meepraten, kritisch kunnen evalueren
Background image of page 2
3 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Voorbeeld van project Papierfabriek loost vervuild water van bleekproces in rivier. Nieuw project: waterzuiveringsinstallatie Geen afvalwaterbelasting meer te betalen Bedrijf zorgt voor geluidshinder Overtreding van Vlaamse geluidsnorm (45 dB) Conflicten met buren Investering in groenscherm
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Hoe project evalueren? Afwegen van kosten en baten Zie KBA vanuit globaal economische standpunt Hier afweging vanuit het standpunt van de onderneming! Voer een project uit als het ‘rendabel’ is Welke kosten en baten? 5 Modules worden onderscheiden: Effecten op Kosten, baten en risico’s binnen Onderzoek en ontwikkeling Productontwikkeling Productieproces Marketing Bedrijfsimago Basisprincipe Alle relevante informatie terugbrengen naar één referentietijdstip Vergelijk wat vergeleken kan en mag worden
Background image of page 4
5 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Checklist projectevaluatie Voor eender welke milieuactie (investering in productieproces, Effecten nagaan op kosten en opbrengsten: Kosten: Grondstoffen, energie Personeel Extra investeringen Toekomstige aansprakelijkheid en verzekeringskosten Opbrengsten: Besparing grondstoffen, verzekeringskosten, verkoop via beter imago, lagere risico’s enz. Vermeden toekomstige aanpassingskosten aan nieuwe regulering
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Actuele en huidige waarde Actuele of huidige waarde (Present Value) Van één bedrag in de toekomst Eén periode ver Meerdere perioden ver Van een geldstroom (meerdere bedragen) Shortcuts: Perpetuïteit Annuïteit
Background image of page 6
7 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Eindwaarde Eindwaarde (EW) binnen 1 jaar van 100 euro op spaarrekening aan 5% per jaar?   Algemene formule voor één periode Eindwaarde binnen 1 jaar van C euro nu met intrestvoet i : ( 29 1 C i C EW EW C i + × = = +
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course ETEW D0E37A taught by Professor Proost during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 34

Hoofdstuk14-SR-les - BedrijfsinvesteringenenMilieu...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online