Hoofdstuk13-SR - Toepassingen van kostenbatenanalyse...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Toepassingen van kosten- batenanalyse Hoofdstuk 13
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN KBA – Theoretische achtergrond Doel: Nagaan welke beleidsmaatregel een positieve bijdrage levert aan welvaart Wijziging in sociale welvaart kan gemeten worden door wijziging in nationaal inkomen B ij en C ij = in geld uitgedrukte waarde van baten en kosten Opportuniteitskosten (BTB): Marktprijzen Gecorrigeerde marktprijzen Schaduwprijzen 1 1 k N ij ij i j j k dSW B C = = + = - ∑ ∑
Background image of page 2
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Voorbeeld - Optimale locatie van bossen Situeer 3000 ha nieuwe bossen in Oost-Vlaanderen Kies de locatie die de welvaart optimaliseert gegeven het verlies in landbouwopbrengsten, recreatiebaten, natuur conserveringsbaten, milieubaten… Benadering: Welke kosten en baten worden er meegerekend? Hoe kunnen de kosten en baten van de locatie van een nieuw bos per landperceel worden berekend? Optimaliseer de locatie Discussie
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Evaluatiemethode en -criteria Methode: Kosten-batenanalyse Criterium: Effectiviteit: bereikt het beleid het vooropgesteld doel? nieuw bos: 205 ha/jaar vs ontbossing: 126 ha/jaar (NARA 2005) 127 jaar voordat doel wordt behaald Efficiëntie: zorgt beleid voor hoogst mogelijke sociale welvaart? Max TB-TK MK = MB (Beperkte) Efficiëntie: hoogste mogelijk welvaart gegeven de oppervlaktebeperking? Max TB-TK s.t. OPP > 10000 ha
Background image of page 4
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Studiegebied Provincie Oost-Vlaanderen Gesplitst in vier regios Oppervlakte beperking: 2500 ha nieuwe bossen of bosuitbreidingen – proportioneel verdeeld over 4 regios Totale oppervlakte: 113 potentiële sites totale opp. 14.565 ha Regio Gent: Opp. beperking 550 ha 32 potentiële sites 600.000 subsets van elk 2- 16 sites Uitbreidin Gen Noo Vlaa Wet Bevolking 1 - 5 6 - 1 11 - 17 - 23 - 30 - 37 - 44 - 53 -
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Referentie en kosten/baten Benchmark: Vergelijk met status-quo Kosten: Plantkosten en managementkosten: literatuur Verlies aan landbouwproductie: opbrengst aan wereldprijzen, lonen landbouwer, afschrijving machines, pesticiden Verlies plaats voor uitrijden mest: kost van industriële verwerking Verlies niet-gebruikswaarde en recreatiewaarde: CVM (Zweden) Baten Hout: marktprijzen Jacht: marktprijzen
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course ETEW D0E37A taught by Professor Proost during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 25

Hoofdstuk13-SR - Toepassingen van kostenbatenanalyse...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online