hoofdstuk12-SR - Afwegingsmethoden Hoofdstuk 12 Katholieke...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Afwegingsmethoden Hoofdstuk 12
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Beleidsproces Probleemformulering Formuleer doelstellingen Kies referentie Onderzoek alternatieve opties met en zonder beleid NIET voor en na beleid Maak beleidskeuze Voer beleid uit
Background image of page 2
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Afwegingstechnieken voor beleid KBA, Kosten-batenanalyse KEA, Kosteneffectiviteitsanalyse RBA, Risico-batenanalyse IA, Impactanalyse MCA, Multi-criteria Analyse ...
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Kosten-batenanalyse 1 Definieer beleidsscenario’s: business-as-usual (geen ander beleid) alternatieve beleidsscenario’s Schat maatschappelijke baten en kosten Doel: selectie van optimaal niveau van investering, optimale mix van investeringen, keuze tussen verschillende scenario's
Background image of page 4
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën KBA 2 Selectiecriterium: Netto Sociale Baat = TB - TK > 0 (indien één project) Scenario hoogste NSB (indien meerdere projecten) Budgetbeperking Baat : Bereidheid tot betalen voor extra outputs outputs = milieu, tijd, veiligheid, marktgoederen Kost: Opportuniteitskost van extra inputs inputs = milieu, tijd, veiligheid, marktgoederen
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Kosteffectiviteitsanalyse Indien geen raming van baten of onvoldoende betrouwbare baten Procedure: 1. Fixeer beleidsdoel (vb: emissiereductie) 2. Becijfer de kost van beleidsalternatieven 3. Kies alternatief met de laagste kost “gemakkelijker” dan KBA maar: MK niet gelijk aan MB Bij meerdere polluenten zal milieu-impact verschillen
Background image of page 6
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Technieken KBA+KEA Discounting aggregatie van baten en kosten over de tijd welke reële discontovoet Verdelingsproblemen natrekken van netto effect op elke betrokkene Onzekerheid en risico-analyse sensitiviteitsanalyse scenario analyse
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Discounting 1 Baten en kosten in verschillende jaren kunnen niet zomaar worden opgeteld
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

hoofdstuk12-SR - Afwegingsmethoden Hoofdstuk 12 Katholieke...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online