Hoofdstuk11-SR - METENVAN MILIEUKOSTEN Hoofdstuk11...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën METEN  VAN   MILIEUKOSTEN Hoofdstuk 11
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Meten van kosten Kosten van emissiereductie Totale maatschappelijke kosten ipv enkel private bedrijfskosten Begrip opportuniteitskosten : kost van de beste alternatieve aanwending van de middelen In principe zijn kosten makkelijker te meten dan baten meer data, minder subjectieve voorkeuren, . ..
Background image of page 2
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Soorten kosten 1. Directe kosten voor vervuilers: investerings- en operationele kost van afvalrecyclage, rookwasinstallatie, waterzuivering, . .. 2. Netto welvaartsverlies: waardering output- en/of consumptieverlies 3. Reguleringskosten voor overheid: administratie, inspectie, sanctionering, . .. 4. Aanpassingskosten: opleiding personeel, indirecte effecten andere markten. .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën 1. Directe kosten
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course ETEW D0E37A taught by Professor Proost during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 12

Hoofdstuk11-SR - METENVAN MILIEUKOSTEN Hoofdstuk11...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online