{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hoofdstuk11-SR - METENVAN MILIEUKOSTEN Hoofdstuk11...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n METEN  VAN   MILIEUKOSTEN Hoofdstuk 11
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Meten van kosten Kosten van emissiereductie Totale maatschappelijke kosten ipv enkel private bedrijfskosten Begrip opportuniteitskosten : kost van de beste alternatieve aanwending van de middelen In principe zijn kosten makkelijker te meten dan baten meer data, minder subjectieve voorkeuren, ...
Background image of page 2
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Soorten kosten 1. Directe kosten voor vervuilers: investerings- en operationele kost van afvalrecyclage, rookwasinstallatie, waterzuivering, ... 2. Netto welvaartsverlies: waardering output- en/of consumptieverlies 3. Reguleringskosten voor overheid: administratie, inspectie, sanctionering, ... 4. Aanpassingskosten: opleiding personeel, indirecte effecten andere markten..
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n 1. Directe kosten Twee methoden: 1.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Hoofdstuk11-SR - METENVAN MILIEUKOSTEN Hoofdstuk11...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online