hoofdstuk10-SR-les - Waarde van milieugoederen Hout en...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Waarde van milieugoederen Hout en niet-houtige producten Recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden, picknicken, spelen…) Jacht en visvangst CO 2 -captatie Luchtzuivering Geluidsabsorptie Directe gebruikswaarde
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Waarde van milieugoederen Mooi zicht (esthetiek) Mogelijke uitstap in de toekomst Biodiversiteit, biologische rijkdommen Waarde voor mijn (klein)kinderen Indirecte gebruikswaarde Optiewaarde Bestaanswaarde
Background image of page 2
Hoe waarderen? Economische waardering Stated preferences (gebruiks-, optie- en bestaanswaarde) Revealed preferences (enkel gebruikswaarde) contingent valuation productiviteit hedonische prijzen reiskosten
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Reiskostenmethode – Travel Cost Method Basisidee : relatie inschatten tussen reiskosten en aantal bezoeken om waarde en kwaliteit van een natuurgebied te schatten Het aantal bezoeken is een functie van: - reiskost (afstand tot gebied) - karakteristieken van natuurgebied - karakteristieken van bezoekers Reiskosten verschillen voor bezoekers en laten zo toe een vraagfunctie op te stellen Geeft informatie over waarde van karakteristieken van natuurgebied
Background image of page 4
Voorbeeld vraagfunctie bosbezoek Afstand (km) Reiskost per bezoek (Euro/bezoek) Aantal bezoeken per jaar Els 5 1 20 An 10 2 10 Sigrid 20 4 2 Ellen 30 6 0 6 Ellen Kost per bezoek Sigrid 4 An 2
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Consumentensurplus recreanten Basisassumptie : iedereen dezelfde vraagfunctie alleen reiskost verschilt Consumentensurplus : het verschil tussen wat consumenten bereid zijn om te betalen voor een bepaald goed en de werkelijk betaalde prijs, geaggregeerd over alle aangekochte eenheden van het goed Surplus Ellen = 0 want geen bezoeken Surplus Sigrid = 2 x 2 x 0.5 = 2 Euro Surplus An = 2 + 4 + 8 x 2 x 0.5 = 14 Euro Surplus Els = 14 + 1 x 10 +1 x 10 x 0.5= 29 Euro Totaal Consumentensurplus = 45 Euro
Background image of page 6
Recreatiewaarde Heverleebos-Meerdaalwoud Twee aangrenzende bossen in Brabant Totale oppervlakte: ongeveer 1890 hectare. Door zijn uitgestrektheid en door de grote variatie aan inheemse planten is het een ideale biotoop voor zowat alle inheemse bosdieren.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Recreatiewaarde Heverleebos-Meerdaalwoud Enquêtes bij bezoekers in 1998-1999 (1140) Enquêtes in het bos bij recreanten:
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

hoofdstuk10-SR-les - Waarde van milieugoederen Hout en...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online