Hoofdstuk9-SR-les - Handhaving: Overzicht Inleiding...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Handhaving: Overzicht Inleiding Traditionele theorie Enkele uitbreidingen Hoe verandert handhaving de selectie van milieubeleidsinstrumenten? Toepassing op waterverontreining door textielsector
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Handhaving in Vlaanderen Handhavers: Afdeling Milieu-inspectie (ook gemeente en politie) Enkele kengetallen (AMI Jaarverslag 2004): Personeel: 121 Totaal aantal uitgevoerde controles: 12156 Totaal aantal gecontroleerde bedrijven: 5082 Totaal aantal PVs opgesteld: 608 Totaal aantal aanmaningen en raadgevingen (zonder PV): 1129 Aantal ontvangen klachten: 2030
Background image of page 2
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Illustratie voor Vlaamse textielsector
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Basis theorie 1 Gedrag bedrijven (indien risico neutraal) = max verwachte winst met lukrake (random) inspecties Twee types beslissingen: Binair Continu Binair: Bedrijven leven de wet na (0/1 beslissing) als: Continu: Wet naleven als: Graad van overtreding bepaald door: . i c p F ( 29 ( 29 ( 29 0 0, 0 Als C C x pS x x dan x + 2200 = min ( ) ( ) C x pS x +
Background image of page 4
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Voorbeeld: invloed van handhaving Bedrijven E 0 Em.red.kost (norm=100) Perfecte handhaving P=0.1 en F=2000 P=0.5 en F=1500 E i Kost E i Kost E i Kost A 150 100 100 100 100 100 100 100 B 120 200 100 200 100 200 100 200 C 200 400 100 400 200 0 100 400 D 175 500 100 500 175 0 100 500 E 300 700 100 700 300 0 100 700 F 250 1000 100 1000 250 0 250 0 TOTAAL 1195 600 2900 1125 300 750 1900
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Mate van overtreding x Marginale verwachte sanctie pS’(x) Marginale toepassingskost – C’(x) Totale kost C(x) + pS(x) Toepassingskost C(x) Verwachte sanctie pS(x) Mate van overtreding x
Background image of page 6
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Basistheorie De inspectiefrequentie en de boete zijn hier perfecte substituten Eigenschappen van dit evenwicht? Deze overtredingen zijn optimaal, max SW MRK = MS, als p.F = MS De verdeling van de overtredingen is optimaal als de bedrijven met de hoogste emissiereductiekosten in overtreding zijn
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Basis theorie 3 Optimale handhaving: Als meer emissiereductie ook meer handhaving vraagt, dan zal de optimale milieukwaliteit lager zijn:
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 28

Hoofdstuk9-SR-les - Handhaving: Overzicht Inleiding...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online