{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hoofdstuk9-SR-les - Handhaving Overzicht Inleiding...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Handhaving: Overzicht Inleiding Traditionele theorie Enkele uitbreidingen Hoe verandert handhaving de selectie van milieubeleidsinstrumenten? Toepassing op waterverontreining door textielsector
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Handhaving in Vlaanderen Handhavers: Afdeling Milieu-inspectie (ook gemeente en politie) Enkele kengetallen (AMI Jaarverslag 2004): Personeel: 121 Totaal aantal uitgevoerde controles: 12156 Totaal aantal gecontroleerde bedrijven: 5082 Totaal aantal PVs opgesteld: 608 Totaal aantal aanmaningen en raadgevingen (zonder PV): 1129 Aantal ontvangen klachten: 2030
Background image of page 2
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Illustratie voor Vlaamse textielsector
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Basis theorie 1 Gedrag bedrijven (indien risico neutraal) = max verwachte winst met lukrake (random) inspecties Twee types beslissingen: Binair Continu Binair: Bedrijven leven de wet na (0/1 beslissing) als: Continu: Wet naleven als: Graad van overtreding bepaald door: . i c p F ( 29 ( 29 ( 29 0 0, 0 Als C C x pS x x dan x + 2200 = min ( ) ( ) C x pS x +
Background image of page 4
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Voorbeeld: invloed van handhaving Bedrijven E 0 Em.red.kost (norm=100) Perfecte handhaving P=0.1 en F=2000 P=0.5 en F=1500 E i Kost E i Kost E i Kost A 150 100 100 100 100 100 100 100 B 120 200 100 200 100 200 100 200 C 200 400 100 400 200 0 100 400 D 175 500 100 500 175 0 100 500 E 300 700 100 700 300 0 100 700 F 250 1000 100 1000 250 0 250 0 TOTAAL 1195 600 2900 1125 300 750 1900
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Mate van overtreding x Marginale verwachte sanctie pS’(x) Marginale toepassingskost – C’(x) Totale kost C(x) + pS(x) Toepassingskost C(x) Verwachte sanctie pS(x) Mate van overtreding x
Background image of page 6
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Basistheorie De inspectiefrequentie en de boete zijn hier perfecte substituten Eigenschappen van dit evenwicht? Deze overtredingen zijn optimaal, max SW MRK = MS, als p.F = MS De verdeling van de overtredingen is optimaal als de bedrijven met de hoogste emissiereductiekosten in overtreding zijn
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Basis theorie 3 Optimale handhaving: Als meer emissiereductie ook meer handhaving vraagt, dan zal de optimale milieukwaliteit lager zijn: MB(emissies) = MRK (emissiereductie) + MHK (handhaving) Voorbeeld : optimale preventie van olielekken in US kustwateren MRK = 3.98 $/gallon olielek vermeden MHK = 1.52 $/gallon olielek vermeden MHK >25% van totale marginale kost
Background image of page 8
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Invloed op sociaal optimale vervuiling
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

Hoofdstuk9-SR-les - Handhaving Overzicht Inleiding...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online