Hoofdstuk8-SR-tol - Soorten instrumenten CENTRAAL CAC Norm...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Soorten instrumenten CENTRAAL DECENTRAAL CAC Marktgericht Norm Standaard Verbod Belasting Subsidie Verhandelbare emissierechten Convenanten Opvoeding Ecomarketing Opleiding Eigendomsrechten Aansprakelijkheid
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën 1. Milieunormen Verschillende soorten van normen: omgevings-, emissie-, proces-, productnormen Criteria voor het vastleggen van normen: milieucriteria: ecologische drempelwaarde technologische criteria: haalbaarheid Gemiddelde normbenadering Best Beschikbare Technologie (BBT of ‘BAT’) Experimentele normbenadering economische basis
Background image of page 2
3 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën prijs emissiereductie A R* emissiereductie B R = prijs efficiëntieverlies totale reductiekost  A+ B MK A (R = ) MK B (R = ) MK B MK A
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën 2. Emissieheffingen (ecotaks) Motivatie: PPP – prijszetting van milieugoederen Impact van belasting: 1. Doelgroepen motiveren om milieu-inspanningen te doen (externe kosten internaliseren) 2. Financiering van overheid Misvattingen Misvatting 1: Belasting moet gelijk zijn aan kost van milieuvriendelijk alternatief Misvatting 2: Opbrengsten moeten naar milieu gaan Welke grondslag voor de belasting? Inputbelasting, emissiebelasting, forfaitair, . .. Vlaanderen: grondwaterheffing, afvalwaterheffing, afvalstoffenheffing en mestheffingen
Background image of page 4
5 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Emissiebelasting Bepalen van emissieheffing: 1. Belasting gelijk aan marginale schade: t=MS Belastingsvoet gelijk aan externe kost in sociaal optimum (Pigou) 2. Zodanig dat globale emissielimiet wordt bereikt maar verschillen in impact van emissies D.w.z. dikwijls gedifferentieerde belastingen naar plaats, naar bekken, naar moment. .. Probleem: informatie
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Pigou-belasting MSB MSK = MPK+MEK MPK Q e Q c E A Q t MPK
Background image of page 6
7 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Sociale kost van belastingen 1. Belastingen innen kost niets Belastingen = transfer Hoogte belastingen hebben geen invloed op SW 1. Belastingen innen kost middelen Algemeen evenwichtseffecten Marginal cost of public funds : belastingen beïnvloeden beslissingen van consumenten (arbeid en consumptie) Voorbeeld : kosten van BOD belasting = 36% van opbrengst emissiebelasting (textielsector - België) Voorbeeld : administratieve kosten van federale regulering = 2000$ per werknemer in 1992 (US)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën E 0 t E* marginale reductiekost marginale schade 0 prijs emissies emissiereductie
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

Hoofdstuk8-SR-tol - Soorten instrumenten CENTRAAL CAC Norm...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online