Hoofdstuk6-7-SR-les - Basisfiguur van de milieueconomie MRK...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN MS1 vervuiling vervuiling vervuiling MRK MRK A MRK B MS2 vervuiling vervuiling I III II V IV Optimale reductie voor B Optimale reductie voor A MS X Y X+Y x y x+y Basisfiguur van de milieueconomie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Evaluatiecriteria 1. Allocatieve efficiëntie : Hoeveel bestrijden, hoever gaan we? MSK=MSB 2. Kostenefficiëntie : Verdeling inspanningen, wie doet wat? MK a =MK b 3. Dynamische efficiëntie : Stimuleren van zuivere technologieën en innovatie 4. Effectiviteit Het vooropgestelde doel wordt bereikt. Duidelijke en meetbare doelstellingen
Background image of page 2
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Evaluatiecriteria 5. Overheidsinkomsten en het correct gebruik ervan Interactie met belastingen op arbeid 6. Controleerbaarheid: Toezicht en handhaving 7. Verdeling en rechtvaardigheid Verdeling van kosten en baten over bevolkingsgroepen en regio’s 8. Politieke haalbaarheid Impact op werkgelegenheid, volksgezondheid, begroting, regio’s, verkiezingen, economische groei…
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Marginale kost van overheidsfondsen extra welvaartsverlies 1 extra inkomsten HCGI MCPF HFGI EDCF = = -
Background image of page 4
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Enkele vragen… 1. Is reglementering die dezelfde lozingsplichten oplegt aan KMO’s als aan multinationals efficiënt? 1. Als een beleid niet kostenefficiënt is, kan het dan allocatief efficiënt zijn? 1. Is de verplichting om auto’s uit te rusten met een katalysator dynamisch efficiënt?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Soorten instrumenten CENTRAAL DECENTRAAL CAC Marktgericht Norm Standaard Verbod Belasting Subsidie Verhandelbare emissierechten Convenanten Opvoeding Ecomarketing Opleiding Eigendomsrechten Aansprakelijkheid
Background image of page 6
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Coase voorbeeld (1) # stieren Verlies gewassen
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course ETEW D0E37A taught by Professor Proost during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 23

Hoofdstuk6-7-SR-les - Basisfiguur van de milieueconomie MRK...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online