hoofdstuk4 - BASISMODEL MILIEUECONOMIE Hoofdstuk4...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën BASISMODEL MILIEUECONOMIE Hoofdstuk 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Doelstellingen Milieuprobleem als marktfaling Publiek goed benadering Extern effect benadering Optimale milieukwaliteit Efficiënte vervuilingsbestrijding met meerdere vervuilers
Background image of page 2
3 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Voorwaarden goede marktwerking   Eigendomsrechten: een koper heeft volledig bezit van het goed en kan het doorverkopen Perfecte concurrentie Koper kent perfect kwaliteit van goed dat hij koopt Geen externe effecten MK MBTB MO Euro hoeveelheid Q M P* P M
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Externe kosten 1 Er is sprake van een extern effect als de productie of de consumptie van een goed de nutsmogelijkheden van anderen beïnvloedt zonder dat er compensatie wordt betaald. Positieve en negatieve externe effecten of externaliteiten Private productiebeslissing zonder externe kost MPK = MBTB Sociale kosten zijn alle kosten voor alle betrokken partijen: Sociale kost = private kost + extern effect Optimale productie met externe kost MPK + MEK = MSK = MBTB
Background image of page 4
5 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Externe kosten 2 0 Private MK (aanbod) MBTB (vraag) Sociale MK = private MK + externe MK prijs hoeveelheid q 1 q * p * p 1 Welvaartsverlies bij niet-gecorrigeerde markt A D B C
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Milieu als publiek goed Waarom markt voor publieke goederen niet werkt Geen revelatie van BTB: strategisch gedrag Ik heb liever dat de andere betaalt; ik geniet toch mee (“free riders” - vrijbuiters) Ik overdrijf mijn behoeften, de anderen betalen toch mee. Overheid kan probleem oplossen: 1. Kennis preferenties via politiek proces 2. Dwangmacht 3. Subsidies voor vervuilers (kopen emissiereducties) 4. Direct aanbieden
Background image of page 6
7 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Voorbeeld luchtkwaliteit • “goed”= % verbetering van SO 2 lucht vervuiling Stel: 1 vervuiler: raffinaderij Kan vervuiling reduceren aan stijgende MK “aanbod” of MK van vervuilingsreductie Stel: 2 slachtoffers van vervuiling
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

hoofdstuk4 - BASISMODEL MILIEUECONOMIE Hoofdstuk4...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online