Hoofdstuk03-SR - BASISBEGRIPPEN MICROECONOMIE Hoofdstuk3...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën BASISBEGRIPPEN MICRO-ECONOMIE Hoofdstuk 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Doelstellingen Voor een privaat goed dat via de markt wordt  verhandeld aantonen:  Hoe vraag en aanbodmodel (VAM) werkt   Hoe VAM drie vragen oplost: Wie consumeert best bepaalde kwantiteit (verdeling)? Wie produceert best bepaalde hoeveelheid (productie)? Welke Q best produceren en consumeren?  In volgende modules  gaan we voor een milieugoed aantonen hoe we dezelfde  vragen oplossen Nakijken hoe we het VAM kunnen aanpassen om beter  met milieu rekening te houden  
Background image of page 2
3 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Het VAM model 1 Definities: 1. Markt 2. Goed 3. Privaat goed 4. Publiek goed Twee groepen: Consumenten (vragers) en producenten (aanbieders) van een goed Consumenten en producenten nemen vraag- en aanbodbeslissingen in functie van de marktprijs Welk evenwicht op de markt? hoeveelheid voor alle vragers, voor alle aanbieders en prijs Onze assumpties Perfecte concurrentie Slechts één markt wordt bekeken
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Het VAM model 2 Werkwijze in drie stappen: 1. Consumentengedrag en evenwicht voor gegeven prijs 2. Producentengedrag en evenwicht voor gegeven prijs 3. Combinatie van consumenten- en producentengedrag in het VAM model
Background image of page 4
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studiën Stap 1 – De Consument individuele vraagfunctie = resultaat van nut maximering Wat is de “waarde” van een goed? Subjectieve waardering Uitgangspunt: “eigenbelang” Ceteris paribus : vraag in functie van eigen prijs alleen: De vraag beschrijft formeel de hoeveelheid goederen die de consument kan en wil kopen voor een gegeven set van prijzen en tijdens een bepaalde tijdsperiode, c.p. ( 29 1 2 , , , 1 2 1 1 2 2 max , , , . . ... n
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course ETEW D0E37A taught by Professor Proost during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 29

Hoofdstuk03-SR - BASISBEGRIPPEN MICROECONOMIE Hoofdstuk3...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online