Hoofdstuk2-SR-les - ECONOMIE MILIEU Hoofdstuk 2 CENTRUMVOOR...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Hoofdstuk 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN consumenten producenten milieu afval afval output markt vraag outputs input markt vraag inputs aanbod inputs aanbod outputs recyclage milieu- goederen milieugoederen Kringloop
Background image of page 2
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Fundamentele wetten materie 1ste wet thermodynamica: behoud van massa en energie 2de wet thermodynamica: toenemende entropie Hergebruik, recyclage maar tweede wet Draagvlak van het milieu is eindig!
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Milieuvervuiling: basisbegrippen Polluenten: natuurlijke of antropogeen Soorten emissiebronnen Mobiel vs niet-mobiel Punt vs diffuse bronnen Cumulatief of niet: belangrijk voor schade Cumulatief: broeikasgassen (CO 2 blijft 200 jaar actief), zware metalen Niet cumulatief (korte tijd actief): troposferisch ozon, stank
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Hoofdstuk2-SR-les - ECONOMIE MILIEU Hoofdstuk 2 CENTRUMVOOR...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online