POL_Francken_07 - Problemenvandeontwikkelingslanden De...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Problemen van de ontwikkelingslanden De Internationale Instellingen en hun Strategieën voor Armoedereductie 30 november 2007 Nathalie Francken Katholieke Universiteit Leuven
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking Beleid: ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking? Transfer van hoge inkomenslanden naar ontwikkelings- landen voor niet-commerciële en niet-militaire doeleinden Vorm van ontwikkelingssamenwerking: Leningen tegen concessionele voorwaarden (25% giftelement) Toelages & subsidies Technische assistentie, opleidingsprogramma’s Preferentiële handelsovereenkomsten …. Belang van OS voor ontwikkelingslanden: Economisch: supplement voor schaarse binnenlandse middelen structurele transformatie van de economie in OL take-off voor economische groei Politiek en moreel!
Background image of page 2
Beleid: ontwikkelingssamenwerking Kritiek op OS: Onderscheid tussen OS en commerciële en/of militaire doeleinden niet duidelijk OS gelinkt aan donoren of projecten OS in de handen van corrupte overheden …. 3 bronnen van OS: NGO’s Bilateraal Multilateraal Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
NGO’s Niet-gouvernementele organisaties Onafhankelijk van overheidsinmenging voor programma’s en acties Erkende NGO’s: subsidies van overheid Geen gedeponeerd merk, maar in praktijk ‘non-profit organisaties’ NGO’s werkzaam in ontwikkelingssamenwerking maar ook andere NGO’s in hoge inkomenslanden en lokale NGO’s in OL Ontwikkelingssamenwerking door NGO’s Meestal heel lokaal, grassroots level Minder gelimiteerd door politieke doelstellingen Gemotiveerd door specifieke humanitaire doelstellingen Efficiëntie in bereiken van allerarmsten Kleinschalige projecten: belang? NGO’s winnen aan belang in ontwikkelingssamenwerking Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Background image of page 4
NGO’s 60-tal erkende Vlaamse NGO’s: 11.11.11., Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Balkanactie; Damiaanactie, TRIAS NGO, … Internationale NGO’s: Oxfam, Caritas, Save the Children, CARE, World Vision, WWF, Amnesty International, … Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
NGO’s Bilaterale OS Hulp van overheden van specifieke hoge inkomenslanden aan overheden van ontwikkelingslanden Vb: USAID, SIDA, DFID, AusAID, GTZ, DANIDA, … België: ABOS (Algemeen Bestuur voor OS) tot 1995 DGOS (Directie Generaal voor OS) Beleid BTC (Belgische Technische Coöperatie) Uitvoering Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Background image of page 6
Bilaterale OS Beleid van DGOS in België: Armoedereductie staat centraal!
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course FEB D0E32A taught by Professor Swinnen during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 40

POL_Francken_07 - Problemenvandeontwikkelingslanden De...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online