POL wto les - VOEDSEL GLOBALISERING WERELDHANDELS...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VOEDSEL,  GLOBALISERING  WERELDHANDELS- ORGANISATIE (WTO) Prof. Dr. ir. J. SWINNEN Cursus  Problemen van de Ontwikkelingslanden
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TEGENSTANDERS :  LIBERALIZERING LEIDT TOT hogere voedselprijzen en meer honger grotere toegang van Westerse producten in ontwikkelingslanden meer macht van multinationals uitbuiting en honger van boeren in ontwikkelingslanden verplicht om cash crops voor uitvoer, grotere milieuproblemen
Background image of page 2
RECENTE STUDIES :  LIBERALIZERING LEIDT TOT hogere productie in ontwikkelingslanden, verbeterde toegang van ontwikkelingslanden tot de wereldmarkt, diversificatie van productie, minder afhankelijkheid van exporteurs die invoerrechten bezitten in het Westen Vooral goed voor landbouw-exporterende armste ontwikkelingslanden
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Relatie tussen handel en armoede in transitielanden Poland Ukraine Belarus Romania Kazakhstan Kyrgystan China 85 Vietnam 98 Vietnam 88 China 95 Latvia Hungary Lithuania Czech Slovakia 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 Trade 95 (%GDP,PPP) % Poor, international 2 $-line (1 $-line for China and Vietnam) Uzbekistan Russia
Background image of page 4
Liberalisering van handel is  NIET VOLDOENDE  het binnenlands beleid in ontwikkelings-landen is vaak obstakel voor export-gerichte groei (jarenlang gericht op importsubstitutie) structurele hervormingen en investeringen in infrastructuur en menselijk kapitaal zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de kansen die handel biedt om de welvaart te verhogen.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ONTSTAAN  GATT / WTO Heropbouw, groei en integratie van  Westerse economieën na WO-II: Wereldbank : investeringen voor groei  en ontwikkeling Internationaal MuntFonds (IMF):   internationale financien General Agreement on Tariffs and  Trade (GATT):  internationale handel
Background image of page 6
General Agreement on  Tariffs and Trade (GATT) opgericht in 1947  kader  voor onderhandelingen en serie  afspraken voor internationale handel doel  : stimuleren van handel door de  reductie van handelsbelemmeringen via  multilaterale handelsaccoorden 
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Economische  argumenten (1) : indien  elk  land  zijn  produktiefactoren aanwendt  om  te  produceren  waarin het  een  RELATIEF  kostenvoordeel heeft  (= Specialiseren ),  zal  de daarmee gepaard gaande uitwisseling van goederen (= Handel ) leiden tot de grootst  mogelijke  economische welvaart voor  ALLE  landen.  
Background image of page 8
Internat. Specialiseren en  Globalisering : Verschil tussen initiele verdeling van 
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 40

POL wto les - VOEDSEL GLOBALISERING WERELDHANDELS...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online