13. Landbouw en Handel Deel 3

13. Landbouw en Handel Deel 3 - Handel in landbouw en...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Handel in landbouw- en voedselproducten (Deel 3) Problemen van de ontwikkelingslanden, 2007-2008 Miet Maertens Stijgende BDI in de landbouw- en voedselsector Argonindustrialisatie De ‘supermarkt revolutie’ Stijgende voedselstandaarden Implicaties voor de voedseldistributieketen in OL? 1. Stijgende graad van concentratie 2. Toegang tot internationale markten? 3. Modernisering, opwaardering en stijgende capaciteit 4. Toenemende verticale coördinatie Implicaties voor efficiëntie en de verdeling van de winsten? Inleiding Implicaties Structurele veranderingen in landbouw -en voedselmarkten en in de voedseldistributieketen: 1. Specifieke uitdagingen: • Daling in de markttoegang voor de armste landen, de kleinste ondernemers in ontwikkelingslanden en de armste kleinschalige landbouwproducenten in die landen 2. Specifieke mogelijkheden: • De opkomst en spreiding van VC wordt soms genoemd als een nieuwe motor voor economische groei (vanuit de landbouwsector), export ontwikkeling, rurale ontwikkeling en armoede reductie VC specifiek belangrijk gegeven in de analyse hoe boeren beïnvloed worden door de structurele veranderingen • Is contractlandbouw toegankelijk en winstgevend voor kleine boeren? • Efficiëntie en gelijkheidseffecten? Implicaties Efficiëntie Bewijsmateriaal suggereert dat er belangrijke positieve effecten zijn van contractlandbouw 1. Directe effecten: • Groei in output en productiviteit • Gereduceerde productie en marketing kosten • Verbeterde product kwaliteit Door verbeterde toegang tot inputs, tijdige betalingen, betere toegang tot krediet, nieuwe investeringen, nieuwe technologieën, beter management, extensie programma’s, … als deel van VC schema’s. Hogere winsten en inkomsten voor boeren Contract farming Non-contract farming Commodity Production cost Transaction cost Total cost Production cost Transaction cost Total cost Milk 5,586 100 5,686 5,728 1,442 7,170 Broiler* 808 38 846 27,322 90 27,412 Vegetable** 1,485 35 1,520 1,630 437 2,067 Table: Production and marketing costs of milk, broiler and vegetable production in contract and non-contract farming in India (Rs/ton) Source: Birthal et al., 2005 Implicaties Table: Average profits of contracted and independent broiler farmers (US$ per kg live weight) Source: Gulati et al., 2005 Implicaties Independent Contract Independent Contract Phillipines 0.03 0.08 0.02 0.08 Farm Size Smallholder <10,000 Large >=10,000 Implicaties Efficiëntie Bewijsmateriaal suggereert dat er belangrijke positieve effecten zijn van contractlandbouw 1. Directe effecten: bewijs • Katoen in Ghana: • extensieve VC programma’s met tijdig ploegen, betrouwbare toevoer van meststoffen en pesticiden, etc....
View Full Document

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course FEB D0E32A taught by Professor Swinnen during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 25

13. Landbouw en Handel Deel 3 - Handel in landbouw en...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online