12. Landbouw en Handel Deel 2

12. Landbouw en Handel Deel 2 - Handel in landbouw en...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Handel in landbouw- en voedselproducten (Deel 2) Problemen van de ontwikkelingslanden, 2007-2008 Miet Maertens
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding 1980 - 90: structurele veranderingen in landbouw- en voedselmarkten Liberalisering en privatisering Stijgende privé investeringen in landouwsector Argonindustrialisatie Liberalisering van het investeringsregime Actieve maatregelen om BDI aan te trekken Stijgend belang van BDI in landbouwsector in OL Wereldwijd stijgend belang van grote voedselmultinationals en grote supermarktketen. Wereldwijd stijgend belang van voedselstandaarden Impact voor ontwikkelingslanden?
Background image of page 2
Privé investeringen in de landbouwsector Liberalisatie, privatisering en investeringen 1980s - 1990s: processen van privatisering en liberalisering ( Structurele aanpassingsprogramma’s ) Reductie in controle van de overheid in landbouw- en voedselmarkten Stijgende rol van de privé sector en stijgende investeringen van private ondernemingen Liberalisering van het investeringsbeleid en actieve maatregelen om BDI aan te trekken Stijgend belang van BDI BDI in de landbouwsector
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Privé investeringen in de landbouwsector Liberalisatie, privatisering en investeringen Liberalisering van het investeringsbeleid en actieve maatregelen om BDI aan te trekken Stijgend belang van BDI Ontwikkelingslanden ontvangen 30% van totale stroom BDI; Sub Sahara Afrika 5%. BDI belangrijk voor Afrika: hoge en stijgend aandeel van BDI in gross capital formation BDI in de landbouwsector BDI stroom naar SSA geconcentreerd in de landbouwsector Primaire sector in SSA: 55% van BDI instroom (terwijl 3% en 6% in Azie en Latijns-Amerika)
Background image of page 4
Liberalisatie, privatisering en investeringen Table: FDI inflows in the agri-food sector in African countries, 1996-99 Source: UNCTAD, 1999 Privé investeringen in de landbouwsector less than 10% 0% Botswana Tanzania Algeria Congo Côte d'Ivoire Togo Burkina Faso Niger Egypt Tunisia Cameroon Sudan Ethiopia Uganda Cape Verde The Gambia Zambia Ghana Kenya Zimbabwe Malawi Madagascar Mali Mozambique Mauritius Rwanda Morocco Seychelles Namibia South-Africa Sudan Countries where the share in total FDI inflows of the agri-food sector accounts for 10% or more
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Argonindustrialisatie Stijgende privé investeringen => stijgende argonindustrialisering Stijgende schaal van productie, verwerking en distributie Winstgebaseerde activiteiten, creëren van toegevoegde waarde: Groei in agro-industriële verwerking Export: Stijgend belang van export van verwerkte en finale producten uit OL Stijgende export van producten met hoge waarde (zoals niet traditionele exportproducten - fruit & groeten; vis & schaaldieren) Dalend belang van traditionele export producten (koffie, thee, cacao, suiker, katoen, etc.) Privé investeringen in de landbouwsector
Background image of page 6
De ‘supermarkt revolutie’ Heel belangrijk gegeven in de structurele transformatie van the agri-voedsel sector: stijgend
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 81

12. Landbouw en Handel Deel 2 - Handel in landbouw en...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online