11. Landbouw en Handel Deel 1

11. Landbouw en Handel Deel 1 - Handel in landbouw- en...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Handel in landbouw- en voedselproducten (Deel 1) Problemen van de ontwikkelingslanden, 2007-2008 Miet Maertens Inleiding Belang van de landbouwsector in OL Aandeel van landbouw in BNP Aandeel van landbouw in totale tewerkstelling Aandeel rurale bevolking • Landbouw belangrijk voor bestrijden van armoede Aandeel van landbouw in handel • Export van voedsel en landbouwproducten => foreign exchange earnings • Import van voedsel en landbouwproducten landbouw industrie diensten Belgie 27,570 1.3 26.9 71.8 2.7 United States 36,006 1.6 23.1 75.3 3.3 Chili 9,820 8.8 34.3 56.9 18.1 Venezuela 5,380 2.6 43.0 54.3 14.5 Nicaragua 2,470 18.0 25.0 57.0 China 4,580 15.4 51.1 33.5 India 2,670 22.7 26.6 50.7 Nepal 1,370 40.8 21.5 37.6 South-Africa 10,070 3.8 32.1 64.2 12.3 Senegal 1,580 15.0 21.6 63.4 70.0 Ethiopia 780 39.9 12.4 47.6 84.9 % arbeid in de landbouw procent van BBP BBP/capita (KKP US $) Inleiding (1975 - 2002) 1975 2002 Belgie 0.2 94.5 97.2 United States 1.0 73.7 79.8 Chili 1.5 78.4 86.6 Venezuela 2.5 75.8 87.4 Nicaragua 2.8 48.9 56.9 China 1.2 17.4 37.7 India 1.9 21.3 28.1 Nepal 2.3 5.0 14.6 South-Africa 2.0 48.0 56.5 Senegal 2.7 34.2 48.9 Ethiopia 2.7 9.5 15.4 jaarlijkse bevolkinsgroei stedelijke bevolking Inleiding Armoede HCR* Rurale armoede HCR* Urbane armoede HCR* Chili 19.9% Venezuela 31.3% Nicaragua 50.3% 76.1% 31.9% China 6.0% 7.9% 2.0% India 36.0% 37.3% 32.4% Nepal 42.0% 44.0% 23.0% South-Africa Senegal 33.4% 40.3% Ethiopia 45.5% 47.0% 33.3% * Gebaseerd op nationale armoedegrens Inleiding Belgie 245 27,570 78 82 17 United States 10,383 36,006 14 10 14 Chili 64 9,820 32 36 80 Venezuela 94 5,380 17 29 89 Nicaragua 4 2,470 49 23 80 China 1,266 4,580 26 29 10 India 510 2,670 16 15 22 Nepal 6 1,370 29 16 33 South-Africa 104 10,070 31 34 37 Senegal 5 1,580 41 31 49 Ethiopia 6 780 34 16 86 aandeel primaire produkten in totale export BBP/capita (KKP US $) BBP 2002 (mrd US$) import (% van BBP) export (% van BBP) Inleiding Inleiding Aandeel van landbouw- en voedselproducten in totale export van goederen voor geselecteerde SSA landen Aandeel van landbouw- en voedselproducten in totale import van goederen voor geselecteerde SSA landen Inleiding Inleiding Veranderde houding t.o.v. landbouw en handel 1950 - 60: gesloten economie / import substitutie • Focus op zelfvoorziening • Argument Prebish & Singer: trade is exploitation of the poor by the rich • Landbouw getaxeerd: direct en indirect- Directe taxatie: vb. export taksen en quota's, etc.- Indirecte taxatie: vb. overgewaardeerde wisselkoersen, protectie voor industrie, etc. • Overheden grepen heel sterk in in landbouw- en voedsel markten • Bias tegen landbouw => lage groei in de landbouwsector Inleiding Veranderde houding t.o.v. landbouw en handel 1970 - 80: export geleide groei • Focus op industriële export - Vb. Oost Aziatische Tijger Economieën • Nog altijd bias tegen landbouw - Landbouw: productie van goedkoop voedsel voor stedelijke consumenten die industriële goederen...
View Full Document

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course FEB D0E32A taught by Professor Swinnen during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 63

11. Landbouw en Handel Deel 1 - Handel in landbouw- en...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online