{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10. Globalisering en Ontwikkelingslanden

10. Globalisering en Ontwikkelingslanden - Globalisering en...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Globalisering en Ontwikkelingslanden Lode Berlage november 2007
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“International trade has been one of the most powerful motors driving globalization. …There has been a sustained increase in the share of developing countries in world manufacturing exports – and some countries are closing the technology gap. However, structural inequalities have persisted and in some cases widened. Sub-Saharan Africa has become increasingly marginalized. Today, the region, with 689 million people, accounts for a smaller share of world exports than Belgium, with 10 million people.” UNDP, Human Development Report 2005, International Cooperation at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World, p.9.
Background image of page 2
“Mocht het in die [ontwikkelings]landen beter gaan, dan zouden veel problemen zich vanzelf oplossen. Daarom was ik zo teleurgesteld na de laatste top van de Wereldhandelsorganisatie; wat die met de ene hand geeft, neemt ze met de andere hand terug. Het Westen houdt de derde wereld voortdurend in een wurggreep.” (Interview met Axelle Red in de Morgen, 30/9/06)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Economische globalisering: twee betekenissen 1. Toenemende integratie van nationale economieën in de wereldeconomie. 2. Wereldwijd liberaal economisch beleid, naar buiten toe (internationale handel, internationale kapitaalstromen), maar ook binnen landen.
Background image of page 4
Economische globalisering: twee betekenissen 1. Toenemende integratie van nationale economieën in de wereldeconomie via - internationale handel: goederen en diensten - internationale financiële stromen: *leningen, *directe buitenlandse investeringen (door multinationale ondernemingen, MNOs), *beleggingen in aandelen; - internationale migratie. Illustratie: statistieken
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Economische globalisering Achtergrond - globaliseringgolf van eind 19e – begin 20e eeuw - Recente globalisering: begin rond 1970 (toenemende handel, vlottende wisselkoersen, herneming van private kapitaalmarkten)
Background image of page 6
Globalisering: enkele data Buitenlandse handel: export van goederen (% van BBP) (bron: Maddison, 2001, tabel 3-2b) Goederenexport als % van wereldoutput 1870 4,6% 1929 9,0% 1950 5,5% 1973 10,5% 1998 17,2%
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Globalisering: enkele data Export van goederen en diensten (% van BBP) (bron: WDI 2007) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 World Low income Middle income
Background image of page 8
Globalisering: enkele data Buitenlandse directe investeringen (% van BBP) (bron: WDI 2007) 0 1 2 3 4 5 6 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 World Low income Middle income
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Globalisering: enkele data Internationale migratie (netto, miljoenen en % van bevolking beginjaar) naar (bron: Maddison, 2001, tabel 3-4) (miljoenen) 1870-1913 1950-1998 Australië 0,9 (51%) 4,2 (51%) V.S.A. 15,8 (39%) 25,0 (16%) West-Europa -14.0 (-9%) 20,3 (8,4%)
Background image of page 10
Globalisering: enkele data Jaarlijkse gemiddelde netto immigratie (miljoenen en % van beginjaar) (bron: Maddison, 2001, tabel 3-4) 1950-73 1974-98 Australië 2.0 (24%) 2.1 (7,4%) V.S.A. 8.3 (5,4%) 16.7 (7,8%) West-Europa 9.4 (3.9%) 10,9 (3,8%)
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Globalisering: enkele data Verscheping Afrikaanse slaven naar (bron: Maddison, 2001, table 1 – 7cd) (miljoenen) 1701-1810 1810-1870 Brazilië 1,9 1,1 Caraïben 3,2 0,1 Spaans Am. 0,6 0,6 V.S.A. 0,3 0,5
Background image of page 12
Economische globalisering: twee betekenissen 2. Wereldwijd liberaal economisch beleid: vrije markten, beperking overheidstussenkomst.
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

10. Globalisering en Ontwikkelingslanden - Globalisering en...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online