{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9. Risico en Inkomenstrategieen - OL hoog inkomensrisico...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OL: hoog inkomensrisico Klimaatsfactoren in risico (vb. droogtes, overstromingen, etc.) Economische fluctuaties (vb. prijsschommelingen, werkeloosheid, etc.) Beleidsgerelateerde schokken (vb. taksen, etc.) Gezinsspecifieke schokken (vb. ziekte, overlijden, etc.) Hoge variabiliteit in inkomen Consumptie? Verzekeringsmogelijkheden? Strategieën? Risico en inkomensstrategie ë
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Risico en inkomensstrategie ë Inkomensrisico bij rurale gezinnen in Ethiopië Bron: Dercon (2002)
Background image of page 2
Risico en inkomensstrategie ë Households affected during 1991-2001 (%) 95 46.9 41.9 12.4 32.9 23.3 46.9 42.6 12.79 Natural death of household member Crop shock: lack of fertilizer or land Crop shock: labor shortage due to illness Crop shock: rainfall Crop shock: high temperature, frost Crop shock: animal trampling, theft of crops Crop shock: insects or diseases on crops Crop shock: other labor problem House destroyed due to heavy rainfall Inkomensrisico bij rurale gezinnen in Rwanda Bron: Verpoorten (2003)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Risico: covariant & idiosyncratisch Gemeenschappelijk / covariant : schokken die een heel gemeenschap treffen (vb. natuurrampen, prijsschommelingen, etc.) Idiosyncratisch : schokken die een specifiek gezin/ individu treffen (vb. ziekte, oogstmislukking, etc.) Welk soort risico is belangrijker in de variatie van gezinsinkomen in OL? Verschillende studies tonen aan dat idiosyncratische schokken verantwoordelijk zijn voor het grootste deel (schatting: 75%) van de variatie in gezinsinkomen Risico en inkomensstrategie ë
Background image of page 4
Risico: frequentie, intensiteit & persistentie Kleine schokken met hoge frequentie, terugkerende schokken (vb. ziekte, oogstmislukkingen, gestolen vee, etc.) Grote schokken met lage frequentie (vb. oorlog, natuurrampen, etc.) Aanhoudende schokken of schokken met aanhoudende effecten (vb. langdurige ziekte) Type risico en effecten belangrijk om verzekeringsstrategieën te begrijpen Risico en inkomensstrategie ë
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Risico vermijden en verzekeren Ex ante: vermijden van negatieve inkomensschokken
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}