8. Kredietmarkten Deel 1 - Wereldwijde observaties Arme...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Wereldwijde observaties: Arme gezinnen in ontwikkelingslanden hebben vaak geen toegang tot formele kredietmarkten! Waarom? Welke oplossing zijn er? Kredietmarkten in ontwikkelingslanden
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Waarom hebben armen geen toegang tot krediet? Arme gezinnen hebben geen vraag naar krediet! Maar arme gezinnen hebben gebrek aan eigen middelen om te investeren Bovedien hebben arme landbouwgezinnen vaak te maken met cash-flow problemen waardoor ze dreigen in een armoede-spiraal terecht te komen Arme gezinnen hebben nood aan krediet om optimale productie en consumptie beslissingen te kunnen maken Arme gezinnen zijn vaak juist heel afhankelijk van krediet Het belang van krediet voor de armen
Background image of page 2
Waarom hebben armen geen toegang tot krediet? Krediet aan markt intrestvoeten is te duur voor arme gezinnen! Maar armen lenen vaak op informele markten (geldschieteres en woekeraars) tegen heel hoge intrestvoeten! Het belang van krediet voor de armen
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Waarom hebben armen geen toegang tot krediet? Arme gezinnen zijn niet kredietwaardig! Maar arme gezinnen zijn meer risico-avers en doen dus minder risicovolle investeringen, wat de kans op terugbetaling juist vergroot! Bovendien hebben arme gezinnen een grotere motivatie om terug te betalen om hun toegang tot krediet in de toekomst niet te verliezen. Arme gezinnen gebruiken leningen niet om te investeren maar om te consumeren, wat de kans op terugbetaling zou verminderen. Maar consumptie is investering in arbeid! Het belang van krediet voor de armen
Background image of page 4
Waarom hebben armen geen toegang tot krediet? 1. Arme gezinnen hebben geen vraag naar krediet! 2. Krediet tegen markt intrestvoeten is te duur voor
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2010 for the course FEB D0E32A taught by Professor Swinnen during the Spring '10 term at Katholieke Universiteit Leuven.

Page1 / 16

8. Kredietmarkten Deel 1 - Wereldwijde observaties Arme...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online