6. Milieu en Ontwikkeling Deel 2

6. Milieu en Ontwikkeling Deel 2 - Milieu en ontwikkeling...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Milieu en ontwikkeling: Ontbossing (Deel 2) Problemen van de ontwikkelingslanden, 2007-2008 Miet Maertens • Bos: een natuurlijke bron • Ecologische functies van een bos: – Biologisch: planten, habitat van dieren – Waterhuishouding – Afvalstoffenverwerking – Landschapsfuncties – …… • Economische functies van een bos: – Voorraad hout en niet-hout producten – Economische waarde biodiversiteit – Recreatieve waarde – …. • Een hernieuwbare of niet-hernieuwbare bron? – Verschillende soorten bos: oerbossen, primair woud, secundair woud, bosaanplanting Milieu en ontwikkeling: Ontbossing Milieu en ontwikkeling: Ontbossing • Bos: een natuurlijke bron. • Ontbossing: een globaal probleem – Jaarlijks verdwijnen 15 miljoen ha bos! – Ontbossing wordt als zeer problematisch gezien en is een uiterst belangrijk thema in het internationaal debat over duurzame ontwikkeling – Ontbossing op wereldvlak? Milieu en ontwikkeling: ontbossing Milieu en ontwikkeling: ontbossing • Ontbossing: een globaal probleem • Ontbossing: een globaal probleem – Jaarlijks verdwijnen 15 miljoen ha bos! – Ontbossing wordt als zeer problematisch gezien en is een uiterst belangrijk thema in het internationaal debat over duurzame ontwikkeling – Ontbossing op wereldvlak? • Ontbossing: vooral in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Sub Sahara Afrika • Herbossing: vooral in Europa en Oost-Azië (China, Vietnam, …) → Ontbossing: een probleem van ontwikkelingslanden Milieu en ontwikkeling: ontbossing • Ontbossing: een globaal probleem – Belangrijke gevolgen op lokaal, regionaal en globaal niveau: • Lokale gevolgen: bodem erosie, • Regionale gevolgen: desertificatie, waterhuishouding, …....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

6. Milieu en Ontwikkeling Deel 2 - Milieu en ontwikkeling...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online