{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

5. Milieu en Ontwikkeling Deel 1

5. Milieu en Ontwikkeling Deel 1 - Milieu en...

Info iconThis preview shows pages 1–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Milieu en ontwikkeling (Deel 1) Problemen van de ontwikkelingslanden, 2007-2008 Miet Maertens
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Aandacht voor het milieu? 19de eeuw: Transformatie van de natuur = noodzakelijke en creatieve activiteit The conquest of nature Industriële revolutie Industriële productie: perceptie van zichtbare milieuproblemen Lucht- en watervervuiling: gezondheidsproblemen in steden Sinds 1950 Ecologische studies: perceptie van minder zichtbare milieuproblemen Vb: studies over insecticide residu in de voedselketen Sinds 1980: Perceptie van globale milieuproblemen Internationale activiteit rond milieuproblematiek Sinds 1990: Milieu wordt een belangrijke factor in denken over ontwikkeling Nieuw concept: duurzame ontwikkeling
Background image of page 2
Inleiding Milieuproblemen? Milieuproblemen ontstaan door Natuurrampen Exploitatie van de natuur door de mens Gebruik van natuurlijke bronnen » Vb: exploitatie van land en water om aan landbouw te doen » Vb: ontginning van olie, gas, mineralen, … Gebruik van de capaciteit van de natuur om afvalstoffen om te zetten in minder schadelijke stoffen » Vb: CO 2 fixatie door bossen Milieuproblemen uiten zich in Uitputten van niet-hernieuwbare bronnen Vb: uitputting olie reserves, verdwijnen van primair woud Degradatie van hernieuwbare bronnen Vb: degradatie van bossen, erosie, … Produceren van afvalstoffen Degradatie van de natuurlijke capaciteit om afvalstoffen om te zetten
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Milieuproblemen? Gevolgen van milieudegradatie Ecologische gevolgen Global warming Uitsterven van fauna en flora Biodiversiteit Economische gevolgen …??? Environmental accounting : valueren van de economische waarde van natuurlijke bronnen
Background image of page 4
Inleiding Milieuproblemen? Rainforest deforestation for agriculture in Madagascar
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Milieuproblemen? Rainforest deforestation for agriculture in Peruvian Amazon
Background image of page 6
Inleiding Milieuproblemen? Rainforest degradation due to cattle grazing in the Amazon
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Milieuproblemen? Degradation due to cattle (over)grazing in the Zambia
Background image of page 8
Inleiding Milieuproblemen? Fuelwood extraction in Indonesia
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Milieuproblemen? Fuelwood extraction in Zambia
Background image of page 10
Inleiding Milieuproblemen? Erosion due to deforestation in Madagascar
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Milieuproblemen? Petroleum mining in the Amazon
Background image of page 12
Inleiding Milieuproblemen? Air polution in Bejing
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Milieuproblemen? Air polution in Mexico city
Background image of page 14
Inleiding Milieuproblemen? Coastal polution in Thailand
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inleiding Milieuproblemen: marktfalingen Externaliteiten: Economische activiteiten van de ene groep hebben effecten op de welvaart van een andere groep en deze externe welvaartseffecten worden economisch niet in rekening gebracht. Voorbeelden milieu-externaliteiten
Background image of page 16
Image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

5. Milieu en Ontwikkeling Deel 1 - Milieu en...

This preview shows document pages 1 - 17. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online